Anunţ selecţie Comitet Director

Concursuri pentru selecţia membrilor în comitetul director al S.R.R.

25 Februarie 2014, 16:05

A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concursuri pentru selecţia membrilor în comitetul director al SRR, respectiv comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome din cadrul societăţii, după cum urmează:

A. în domeniul Comunicare şi Marketing, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

B. în domeniul Organizaţional şi Resurse Umane, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

C. în domeniul Editorial cu accent pe Cultural şi New Media, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

D. în domeniul Editorial, cu accent pe Studiourile Teritoriale, Programe şi Proiecte Editoriale Speciale, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

E. în domeniul Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

F. în domeniul Tehnic Investiţional, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

G. în domeniul Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Craiova;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

H. în domeniul Tehnic, Investiţional, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

I. în domeniul Editorial – reprezentanţi ai realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Constanţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectului de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii, la Secretariatul comisiei de concurs - camera nr.604, în perioada 25.02.2014 – 17.03.2014, în zilele lucrătoare, astfel:

- de luni până joi, între orele 8.30-17.00;
- vineri, între orele 8.30-14.30.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selecţia membrilor comitetului director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome, aprobat prin HCA nr.17/2011, republicat, cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:

- în perioada 21.03.2014 – 28.03.2014: etapa I - evaluarea proiectelor;
- în perioada 04.04.2014 – 10.04.2014: etapa a - II - a - interviul.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
Pot participa la concurs persoane care ocupă funcţii de execuţie în cadrul societăţii, persoane care se află în raporturi contractuale civile cu societatea, precum şi persoane care nu se află în raporturi contractuale cu societatea şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1) Condiţii generale:

a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
b) să nu fi avut antecedente penale;
c) să nu se afle în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului director al societăţii şi a comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome, republicat, precum şi de cele ale Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Condiţii specifice:

a) pentru domeniul Comunicare şi Marketing:
a.1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, sau după caz, studii universitare de licenţă absolvite;
a.2) să aibă experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.
b) pentru domeniul Organizaţional şi Resurse Umane:
b.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite;
b.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile:minim 5 ani.
c) pentru domeniul Editorial cu accent pe Cultural şi New Media :
c.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite;
c.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.
d) pentru domeniul Editorial cu accent pe Studiourile Teritoriale, Programe şi Proiecte Editoriale Speciale :
d.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite
d.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile:minim 5 ani
e) pentru domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial:
e.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice;
e.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.
f) pentru domeniul Tehnic Investiţional:
f.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor inginereşti;
f.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.
g) pentru domeniul Editorial - reprezentant al realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor:
g.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
g.2) experienţă în domeniul editorial sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.
g.3) experienţă în realizarea emisiunilor în limbi ale minorităţilor: minim 3 ani.

II. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a. Mapa de concurs:
- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;
- copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii; copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare;
- copia carnetului de muncă (cu înregistrările efectuate până la data de 01.01 2011), adeverinţe care atestă îndeplinirea condiţiilor de experienţă specificate în anunţul public, însoţite de copii de pe contracte civile, contracte având ca obiect drepturile de autor sau conexe, adeverinţe eliberate de angajator pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu care să conţină informaţii privind funcţia deţinută, vechimea dobândită pe durata executării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, modificări intervenite, concediu fără plată, etc.
- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;
- certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului;
- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;
- memoriu de activitate, semnat;
- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, respectiv că înţelege să renunţe la orice stare de incompatibilitate până la data numirii în comitetul director al societăţii, respectiv în comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome, în situaţia în care este declarat câştigător în cadrul concursului.

Copiile după actele din mapa de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

b. Proiectul în baza căruia se face evaluarea va fi întocmit şi structurat conform cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei aprobate prin Deciziile Consiliului de Administraţie al SRR nr. 70/2014 şi nr. 72/2014. Proiectul se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic CD/DVD şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, nepersonalizat, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, comitetul director şi domeniul pentru care candidează.

Anunţul se comunică public la avizierele societăţii, pe site-ul www.radioromania.ro şi în extras în mass-media. Condiţiile de participare la concurs, cerinţele speciale, tematica şi bibliografia se afişează pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri angajare.

Informaţii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de concurs:

> la telefon nr. 021.303.13.95, 021.303.18.13 şi nr. 021.303.18.72, de luni până joi între orele 8.30-17.00, vineri între orele 8.30-14.30;

> email: mihaela.priscu@radioromania.ro, alina.ciorpan@radioromania.ro, madalina.neacsu@radioromania.ro

Anunţuri angajare 18 Mai 2023, 16:07

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI
Anunţuri angajare 17 Mai 2023, 17:27

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:12

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice -...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:07

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 15:54

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de redactor în cadrul Direcției Programe - Radio...

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:25

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea unui post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:19

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 13:36

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

Anunț concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de consilier în management la Centrul Proiecte...

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

www.radioromania.ro

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO

Competiția s-a desfășurat în județul Vâlcea, concurenții decolând de pe muntele Cozia.

Vladimir Latiș, campion național la parapantă | VIDEO
ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale

La recomandarea poliţiştilor, containerele au fost legate cu lanţuri. Hoţii au încercat să taie şi lanţurile.

ARAD: Au fost furate mai multe containere de gunoi din parcările drumurilor naționale
Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil

Ucraina a impus un embargou cu privire la tranzitul resurselor de la compania rusească pe teritoriul său.

Ungaria și Slovacia acuză Ucraina că a oprit tranzitul petrolului furnizat de compania rusească Lukoil
SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

Minorul are 13 ani.

SĂLAJ: Bărbat arestat pentru agresiune sexuală asupra unui minor

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Protestele au început din cauza criteriilor pe baza cărora...

19 studenți au fost uciși în timpul protestelor din Bangladesh. Sediul televiziunii de stat a fost incendiat

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

Cerul Capitalei va fi survolat de aeronave militare.

Ziua Aviaţiei Române şi a Forţelor Aeriene, celebrată sâmbătă

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Viitura a surprins 12 autoturisme şi un microbuz.

TULCEA: Circulația pe DN 22D, blocată în zona localităţii Horia din cauza viiturilor

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Compania Carmolimp a lansat și o platformă online cu această...

Conceptul „Mâncare la preț corect”, adus la malul Mării Negre

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

Temperaturile ridicate duc la modificarea unor structuri...

Efectele caniculei asupra clădirilor și monumentelor istorice | AUDIO

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

Aparatul vechi nu mai făcea față temperaturilor caniculare...

DEVA: Telecabina de la Cetate a fost oprită pentru schimbarea instalaţiei de aer condiţionat

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului

Nume sonore din industria muzicii blues și jazz vor urca pe...

VÂLCEA: Festivalul de muzică „Open Air Blues”, desfășurat pe Valea Lotrului

Banca Centrală Europeană menține nemodificată dobânda de referinţă

Cele trei rate ale dobânzilor reprezentative ale BCE să...

Banca Centrală Europeană menține nemodificată dobânda de referinţă