Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată şi actualizată)

Privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (actualizată pană la data de 16 decembrie 2003)

24 Iunie 2010, 13:42

CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Se înfiinţează Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice autonome de interes naţional, independente editorial, prin reorganizarea Radioteleviziunii Române.


ART. 2
Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune sunt persoane juridice, au sediul în municipiul Bucureşti şi îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.


ART. 3
(1) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune au obligaţia să asigure, prin întreaga lor activitate, pluralismul, libera exprimare a ideilor şi opiniilor, libera comunicare a informaţiilor, precum şi informarea corectă a opiniei publice.
(2) Conţinutul programelor Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune trebuie să răspundă standardelor profesionale în materie.


ART. 4
(1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, imparţial, realităţile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice, să promoveze, cu competenţă şi exigenţă, valorile limbii române, ale creaţiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, să militeze pentru unitatea naţională şi independenţa ţării, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei.
(2) În îndeplinirea atribuţiilor pe care le au, Societatea Română de Radiodifuziune si Societatea Română de Televiziune trebuie să respecte principiile ordinii constituţionale din România.


ART. 5
(1) Programele Societăţii Române de Radiodifuziune si ale Societăţii Române de Televiziune nu trebuie să servească sub nici un motiv ca mijloace de defăimare a ţării şi a naţiunii, să nu îndemne la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, să nu incite la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, să nu propage manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.
(2) Emisiunile care, prin conţinutul lor, ameninţă dezvoltarea psihomorală sau fizică a copiilor şi a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00.
(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate ca au săvârşit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile să nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuală a deficienţelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă.
(4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune trebuie să rezerve o parte din spaţiul de emisie partidelor politice reprezentate în Parlament. Timpul afectat partidelor politice nu poate depăşi o sutime din întregul timp de emisie săptămânal. Repartizarea timpului de emisie pe partide politice se face în raport cu ponderea reprezentanţilor acestora în Parlament, luându-se în calcul o unitate de timp pentru fiecare parlamentar, inclusiv pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale.
(5) Programele nu trebuie să prejudicieze demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.


ART. 6
(1) Difuzarea reclamelor de catre serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se poate face numai prin contract incheiat cu beneficiarul reclamei, producatorul programului publicitar sau reprezentantii autorizati ai acestora, in conditiile stabilite de normele obligatorii elaborate de Consiliul National al Audiovizualului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) Nerespectarea normelor stabilite de Consiliul National al Audiovizualului privind realizarea publicitatii in cadrul programelor de radiodifuziune si de televiziune se sanctioneaza potrivit Legii audiovizualului nr. 48/1992.

ART. 7
(1) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune vor promova si vor incuraja difuzarea de creatii audiovizuale romanesti.
(2) In termen de cel mult 4 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune vor rezerva creatiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, in calculul caruia nu vor intra emisiunile informative si sportive, jocurile, publicitatea si serviciile de teletext.
(3) Din creatia europeana difuzata cel putin 30% va fi creatie romaneasca, inclusiv creatii specifice minoritatilor nationale.
(4) Din creatia romaneasca cel putin 35% va fi creatie culturala.
(5) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune vor rezerva, in conditiile alin. (2)-(4), cel putin 10% din timpul lor de emisie creatiilor realizate de producatorii independenti, din tara sau din strainatate.
(6) Aplicarea prevederilor alin. (2)-(5) se va face treptat, in etape ale caror termene vor fi stabilite de Consiliul National al Audiovizualului.


ART. 8
(1) Autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-policite, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune.
(2) Nu constituie ingerinte aplicarea normelor obligatorii stabilite de Consiliul National al Audiovizualului, in conditiile Legii audiovizualului nr. 48/1992.
(3) Retelele si echipamentele de comunicatii, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor nationale ale serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune, sunt puse la dispozitie Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, pe intreaga perioada de difuzare, pe baza de contract.


ART. 9
Serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune sunt obligate sa transmita, cu prioritate si in mod gratuit, comunicatele sau mesajele de interes public primite de la Parlament, Presedintele Romaniei, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii sau de la Guvern.


ART. 10
(1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune se afla, pe toata durata contractului de munca, sub protectia prezentei legi.
(2) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune si, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toata durata contractului de munca, se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a fiecarei societati.
(3) Statutele cuprinzand drepturile si obligatiile ziaristilor vor fi elaborate de o comisie paritara, formata din membri ai fiecarui consiliu de administratie si din delegati ai plenului realizatorilor de emisiuni de radio si de televiziune, si vor fi aprobate de consiliile de administratie ale societatilor pe baza avizului comisiilor parlamentare de resort.
(4) Comisia isi alege un presedinte, iar in cazul in care acesta nu este ales in termen de 15 zile, el va fi desemnat de comisiile parlamentare de specialitate reunite.
(5) Statutele vor cuprinde in mod obligatoriu norme care sa garanteze:
a) apararea ziaristilor si a celorlalti realizatori de emisiuni fata de incercarile de a li se stirbi independenta profesionala si de a li se leza drepturile;
b) participarea la luarea deciziilor care privesc statutele ziaristilor si ale celorlalti realizatori de emisiuni;
c) ascultarea persoanei in cauza, in situatia in care urmeaza sa ii fie aplicate sanctiuni prevazute de lege sau de statut;
d) exercitarea profesiei de ziarist si de realizator de emisiuni in conditii de raspundere profesionala, morala sau juridica, dupa caz;
e) solutionarea divergentelor privitoare la aplicarea statutului de catre o instanta interna de arbitraj.


ART. 11
(1) In sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoana care realizeaza, produce, redacteaza, elaboreaza sau coordoneaza emisiuni ori programe sau care are o participare directa si cu continut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele doua societati vor nominaliza functiile care se incadreaza in prevederile prezentului alineat.
(2) Pe durata angajarii personalul prevazut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte functii, cu exceptia celor didactice, decat cu acordul comitetului director al serviciului public in care lucreaza.


ART. 12
(1) Creatia audiovizuala urmeaza regimul general al legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe.
(2) Materialele create in calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborarii sau realizarii de emisiuni ori de programe, pot fi folosite in afara societatii numai cu aprobarea scrisa a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv.


ART. 13
(1) Personalul de specialitate prevazut la art. 11 nu poate face parte din partide sau din alte formatiuni politice si este obligat sa pastreze echidistanta politica in intreaga sa activitate profesionala, asigurand respectarea diversitatii de opinii.
(2) Salariatii prevazuti la alin. (1) nu pot face parte din conducerea altor societati de radiodifuziune sau de televiziune si nici nu pot cumula functii de executie in cadrul acestora.
(3) Salariatii prevazuti la alin. (1) pot colabora la alte societati de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul comitetului director al serviciului public in care lucreaza.
(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2) se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca sau, dupa caz, cu destituirea din functie.
(5) Daca prin nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2) s-a cauzat o paguba societatii in care lucreaza, salariatul va fi obligat la repararea acesteia potrivit legii.
(6) Modul in care vor fi aduse la indeplinire dispozitiile prezentului articol va fi prevazut in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei societati.


ART. 14
(1) Stirile si informatiile trebuie difuzate in mod fidel, iar comentarea lor trebuie facuta cu obiectivitate, fara nici o influenta din partea autoritatilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice.
(2) Stirile si informatiile care urmeaza sa fie difuzate sub forma de texte sau imagini trebuie sa fie verificate. Sensul lor nu trebuie sa fie deformat sau fabricat prin modul de formulare, titluri sau comentarii.
(3) Raspunderea pentru informatia sau pentru creatia adusa la cunostinta publica revine, dupa caz, in conditiile legii, realizatorului de emisiuni sau de programe, autorului, precum si serviciului public de radiodifuziune, respectiv de televiziune.
(4) Stirile sau informatiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate in conditii similare difuzarii.
(5) Difuzarea unor informatii prin care se lezeaza drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice ii da dreptul acesteia sa ceara redactiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie sa aiba loc in termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate.
(6) In caz de refuz, persoana care se considera vatamata intr-un drept sau interes legitim poate cere directorului general al societatii, in cel mult 6 zile dupa expirarea termenului de la alin. (5), acordarea dreptului la replica.
(7) Dreptul la replica va fi difuzat in cadrul aceleiasi emisiuni si la aceeasi ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, in termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei in cauza.
(8) Raspunderea pentru difuzarea rectificarii apartine conducatorului redactiei in cauza, iar raspunderea pentru acordarea dreptului la replica revine directorului general al societatii.
(9) Nedifuzarea rectificarii si neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizarii instantelor judecatoresti.
(10) Celelalte cazuri privind dreptul la replica se exercita conform normelor obligatorii stabilite de Consiliul National al Audiovizualului, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
(11) Caracterul confidential al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege.
(12) Dezvaluirea acestor surse, motivata prin incalcarea interesului public, poate fi facuta numai in baza dispozitiei emise de o instanta judecatoreasca.
(13) In exercitarea atributiilor profesionale de catre ziaristi si alti realizatori de emisiuni, informatiile nu pot fi obtinute decat prin mijloace legale si morale, iar utilizarea acestora nu poate fi facuta in scop personal.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 15
Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune au, fiecare dupa profilul sau, ca obiect de activitate:
a) realizarea programelor de radiodifuziune sau de televiziune in limba Română, in limbile minoritatilor nationale sau in alte limbi, cu scop informativ, cultural, educativ si de divertisment;
b) difuzarea programelor prin statii de emisie si linii pentru transmiterea programelor, aflate in proprietate, sau prin inchirierea retelelor de telecomunicatii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;
c) organizarea si realizarea, in studiourile proprii sau in colaborare cu alti parteneri interni sau externi, de programe radiofonice, de televiziune, inregistrari pe discuri, pe suport magnetic, filme artistice de televiziune, seriale de televiziune, filme documentar-stiintifice, necesare programelor proprii si pentru schimb cu organizatii similare din tara si din strainatate sau pentru valorificare;
d) desfasurarea activitatii de impresariat pentru propriile formatii artistice, organizarea de concerte, festivaluri si spectacole cu public, precum si concursuri cu formatii artistice proprii sau in colaborare cu alti artisti, inclusiv concursuri si jocuri de inteligenta sau de noroc, incheierea de contracte cu artisti si impresari romani sau straini, pentru emisiunile, concertele si spectacolele pe care le organizeaza, platind onorarii si efectuand incasari in conditiile legii;
e) realizarea de activitati publicitare prin emisiunile si publicatiile proprii, pentru beneficiari din tara si din strainatate;
f) organizarea activitatii de documentare in problemele specifice, editarea si transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare si a altor publicatii legate de activitatea radiofonica si de televiziune;
g) realizarea de emisiuni in sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios si patriotic, in colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat si persoane fizice;
h) efectuarea activitatii de cercetare si proiectare, precum si de lucrari specifice tehnicii audio si video, pentru nevoile proprii sau ale altor beneficiari din tara sau din strainatate, urmarirea rezultatelor cercetarii stiintifice si valorificarea acestora in conditiile legii, promovarea progresului tehnic si stiintific in activitatea societatii;
i) efectuarea direct, in conditiile legii, in domeniul de activitate, de operatiuni de comert exterior si de plati in lei si in valuta;
j) organizarea coproductiilor cu parteneri externi in domeniul unor programe radiofonice si de televiziune si realizarea productiei, prelucrarii, schimbului, exportului si importului de filme ori programe pentru programele de televiziune sau de radiodifuziune, dupa caz;
k) reprezentarea in relatiile cu organismele internationale de profil la care Romania este parte, incheierea conventiilor si stabilirea relatiilor de colaborare cu organizatiile de radiodifuziune si de televiziune din alte tari;
l) realizarea si trimiterea in strainatate, in vederea difuzarii, potrivit acordurilor incheiate cu organizatii similare, a programelor radiofonice, de televiziune si film;
m) organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni si de corespondenti cu organizatii de radiodifuziune si de televiziune din alte tari, oferind posibilitatea unei informari reciproce directe asupra realitatilor din Romania si din tarile respective;
n) pastrarea si arhivarea inregistrarilor audiovizuale si a documentelor care prezinta interes pentru patrimoniul national; perioadele de pastrare si conditiile de arhivare si de acces la inregistrarile si documentele arhivate se vor stabili prin regulamentele de organizare si functionare a celor doua societati, in conditiile legii;
o) orice alte activitati stabilite potrivit legii.


ART. 16
(1) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune elaboreaza si transmit spre difuzare programe in limba Română si in alte limbi, adresate ascultatorilor si telespectatorilor din intreaga lume, pentru a promova imaginea Romaniei si politica sa interna si externa.
(2) In acest scop, in cadrul Societatii Romane de Radiodifuziune si al Societatii Romane de Televiziune functioneaza departamente de emisiuni pentru strainatate.


ART. 17
Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune au urmatoarele drepturi:
a) sa utilizeze retelele proprii de emitatoare si relee, precum si cele puse la dispozitie prin inchiriere;
b) sa transmita sau sa inregistreze, fara plata, dezbateri publice ale autoritatilor publice, mitinguri, demonstratii, manifestatii si alte evenimente sau actiuni la care accesul publicului este neingradit. Transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau inregistrarea in vederea transmisiei, fara plata, a operelor de orice fel din salile de spectacol sau din locurile publice in care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum si a manifestarilor culturale, artistice si sportive se poate face in scop informativ numai o singura data, cu o durata de cel mult 3 minute, cu conditia respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
c) sa inregistreze si sa foloseasca in programele lor creatiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;
d) sa stabileasca, in conditiile legii, preturile si tarifele in lei si in valuta pentru activitatile si serviciile pe care le presteaza, in domeniul specific al activitatii pe care o desfasoara, cu exceptia taxelor de abonament;
e) sa organizeze retele proprii de corespondenti in tara si in strainatate.

CAP. 3
Organizare si functionare

ART. 18
(1) Conducerea serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune, in cadrul fiecarei societati, este asigurata de:
a) consiliul de administratie;
b) directorul general;
c) comitetul director.
(2) Consiliul de administratie se organizeaza pentru fiecare societate si este compus din 13 persoane, dintre care una indeplineste functia de presedinte.
(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul general al societatii.
(4) Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza propriului regulament de organizare si functionare.


ART. 19
(1) Membrii Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, sunt desemnati prin votul majoritatii deputatilor si senatorilor in sedinta comuna a celor doua Camere.
(2) Listele de candidati se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere, dupa cum urmeaza:
a) grupurile parlamentare reunite din cele doua Camere inainteaza propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuratiei politice si ponderii lor in Parlament;
b) Presedintele Romaniei, pentru un loc;
c) Guvernul, pentru un loc;
d) personalul angajat al fiecarei societati desemneaza, prin vot secret, candidatii pentru doua locuri, in cadrul unui scrutin organizat de conducerea societatii respective;
e) grupurile parlamentare ale minoritatilor nationale, pentru un loc.
(3) Propunerile facute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum si candidatul pentru postul de supleant si se inainteaza birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 15 zile de la declansarea procedurii de numire.
(4) Birourile permanente ale celor doua Camere inainteaza listele de candidati comisiilor permanente de specialitate, in vederea audierii acestora in sedinta comuna.
(5) In urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor intocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care il vor prezenta in sedinta Camerei Deputatilor si a Senatului, insotit de cate o lista de candidati propusi pentru posturile de titulari si de cate o lista de candidati propusi pentru posturile de supleanti, dar nu mai putin de 9 pentru fiecare societate in parte, conform structurii prevazute la alin. (2). In situatia in care nu s-au facut propunerile in termenul prevazut la alin. (3), consiliul de administratie functioneaza valabil in componenta a cel putin 9 membri validati.
(6) Listele de candidati se supun in intregime votului in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului si se aproba cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor. Votul este secret si se exprima cu bile.
(7) Presedintele Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune, respectiv al Societatii Romane de Televiziune, se numeste de catre Parlament, in sedinta comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere si de vot prevazute in acest articol. In vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, in termen de 7 zile, candidatul recomandat de catre membrii titulari ai consiliilor de administratie. Audierea candidatului se face de catre comisii, in prezenta membrilor consiliului de administratie respectiv.


ART. 20
(1) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani.
(2) Membrii Parlamentului si ai Guvernului nu pot face parte din consiliile de administratie ale celor doua societati.
(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor doua Camere pot propune, cu votul majoritatii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricarui membru al consiliului de administratie, a carui activitate este necorespunzatoare. Parlamentul decide prin votul majoritatii. Locul devenit vacant in acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de catre supleantul titularului.
(4) In cazul in care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevazuti la art. 19 alin. (2) vor face o propunere de inlocuire, care urmeaza sa fie supusa votului, in conditiile in care s-a facut numirea initiala. Mandatul membrilor astfel numiti expira o data cu mandatul intregului consiliu de administratie.
(5) Locurile vacante in consiliul de administratie al fiecarei societati sunt anuntate public in termen de 15 zile.


ART. 21
(1) In situatia in care procedura de numire a consiliului de administratie nu este definitivata de catre Parlament in decursul legislaturii in care a fost declansata, dupa constituirea noului Parlament aceasta se va relua.
(2) Daca, din cauza situatiei prevazute la alin. (1), consiliul de administratie caruia ii expira mandatul nu poate fi inlocuit, acestuia i se prelungeste mandatul pana la numirea noului consiliu de administratie.
(3) Cand situatia prevazuta la alin. (1) intervine intr-un moment in care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administratie, nici presedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeste un director interimar, cu mandat bine definit.
(4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni.


ART. 22
Presedintele si membrii consiliului de administratie depun in fata Parlamentului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar interesele Romaniei, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin potrivit functiei si sa pastrez secretul profesional. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
ART. 23
(1) Membrii consiliului de administratie, care au calitatea de salariati ai Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ai Societatii Romane de Televiziune, isi pastreaza toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, mai putin dreptul de a detine in acelasi timp si functii de conducere in societatea respectiva.
(2) Directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si directorul general al Societatii Romane de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat functiei de ministru.
(3) Ceilalti membri ai Consiliului de administratie al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune primesc, lunar, o indemnizatie reprezentand 25% din salariul brut lunar al directorului general al societatii respective. Membrii consiliului de administratie au dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor de transport si de cazare, ocazionate de participarea la sedintele consiliului de administratie.
(4) Membrii consiliului de administratie si membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administratie al unei societati comerciale care are activitate in domeniul audiovizualului si nu pot participa la societati comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziunesau, dupa caz, Societatea Română de Televiziune intretine relatii de afaceri sau are interese contrare.


ART. 24
(1) Consiliul de administratie se intruneste lunar si ori de cate ori interesele societatii o impun.
(2) Consiliul de administratie este convocat de presedinte, care propune ordinea de zi, sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor sai.


ART. 25
Pentru adoptarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza colaboratori externi.


ART. 26
(1) Lucrarile consiliului de administratie sunt conduse de presedinte, iar in lipsa acestuia, de un alt membru al consiliului, daca a fost desemnat de presedinte, sau de cel mai in varsta membru al consiliului.
(2) Consiliul de administratie lucreaza legal in prezenta majoritatii membrilor sai, iar hotararile se adopta cu votul a cel putin jumatate plus unul din numarul total al membrilor acestuia. Neintrunirea cvorumului duce la reprogramarea sedintei, in cel mult 15 zile, cu aceeasi ordine de zi.
(3) In cazul neintrunirii consiliului de administratie la termenul prevazut la alineatul precedent, presedintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale celor doua Camere asupra situatiei create. Dupa analizarea sesizarii, comisiile reunite pot propune plenului Parlamentului inlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administratie sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunostinta birourilor permanente ale celor doua Camere in termen de 24 de ore de la data deciziei, iar in caz de dizolvare, Parlamentul va numi in termen de 60 de zile noul consiliu de administratie.
(4) Presedintele consiliului de administratie dizolvat ramane in functia de director general pana la numirea noului consiliu de administratie sau pana la numirea unui director general interimar.


ART. 27
Consiliul de administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba conceptia de dezvoltare a societatii si normele privitoare la strategia si structura programelor; supravegheaza respectarea modului in care societatea isi indeplineste obligatiile asumate in schema de programe si in licenta de emisie eliberata de Consiliul National al Audiovizualului;
b) aproba structura organizatorica a societatii, precum si restructurarile economice si de personal necesare pentru functionarea eficienta a societatii;
c) aproba conditiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;
d) aproba reglementari detaliate pentru a preciza functiile serviciului public, prevazute in aceasta lege si in reglementarile internationale;
e) aproba proiectul bugetului si urmareste executia acestuia; repartizeaza bugetele unitatilor functionale autonome, dupa aprobare;
f) aproba bilantul si contul de profit si pierderi, anuale, le inainteaza organelor prevazute de lege si le face publice;
g) aproba, potrivit competentei, investitiile ce urmeaza sa se realizeze de catre societate;
h) stabileste, in conditiile legii, masuri de extindere sau de restrangere a activitatii societatii, de infiintare sau de desfiintare a unor activitati functionale autonome;
i) aproba componenta comitetelor directoare ale unitatilor din structura;
j) aproba regulamentul de organizare si functionare a societatii;
k) prezinta Ministerului Finantelor propuneri de subventii pentru a fi incluse in bugetul de stat, in vederea aprobarii de catre Parlament;
l) aproba volumul maxim al creditelor bancare;
m) aproba propunerile de modificare a bugetului in limitele veniturilor proprii;
n) aproba competentele structurilor organizatorice ale societatii privind angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investitii, tranzactii financiare si comerciale, inchirieri de bunuri mobile sau imobile, in conditiile legii;
o) analizeaza rapoartele curente privind activitatea societatii si aproba masuri pentru desfasurarea activitatii viitoare;
p) aproba conditiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor si a bunurilor, stabilite impreuna cu Ministerul de Interne;
q) aproba propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activitati cu alte societati cu capital roman sau strain, de inchiriere a unor spatii de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;
r) aproba propunerile de reprezentare a societatilor nationale de radiodifuziune si, respectiv, de televiziune, in relatiile cu organismele internationale, precum si cele privitoare la incheierea conventiilor si la stabilirea relatiilor de colaborare cu organisme similare din alte tari;
s) aproba propunerile de vanzari si concesionari, potrivit legii;
t) aproba masurile de respectare a dispozitiilor legale privind protectia mediului inconjurator;
u) prezinta raportul anual catre Parlament si orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor doua Camere;
v) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.


ART. 28
Directorul general are urmatoarele atributii si raspunderi:
a) asigura, impreuna cu comitetul director, conducerea curenta a societatii;
b) dispune, controleaza si raspunde de executarea hotararilor consiliului de administratie, precum si a conventiilor incheiate de societate;
c) aproba, la propunerea comitetului director, normative, regulamente si instructiuni de serviciu pentru exploatarea, intretinerea, siguranta in functionare si utilizarea retelelor proprii de emitatoare si relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea si repararea constructiilor si a tuturor utilajelor din dotarea societatii, precum si pentru operatiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregatirea si perfectionarea personalului;
d) aproba angajarea si concedierea personalului societatii si numeste sefii departamentelor si conducatorii unitatilor direct subordonate, dupa concurs, in conditiile legii;
e) aproba, in conditiile legii, angajarea de specialisti, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrari, determinari si altele asemenea, necesare societatii;
f) aproba participarea si mandatul delegatiilor la reuniuni interne sau internationale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru societate;
g) exercita orice alte atributii care ii revin din prevederile legale si din regulamentul de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie si aproba orice alte masuri privind activitatea societatii.


ART. 29
Directorul general reprezinta Societatea Română de Radiodifuziunesau, dupa caz, Societatea Română de Televiziune in raporturile cu celelalte organe si organizatiile din tara, precum si in relatiile internationale si participa, cu aprobarea si mandatul date de consiliul de administratie, la reuniunile internationale.


ART. 30
(1) Directorul general poate delega atributiile sale personalului din subordine, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 28 lit. c) si d).
(2) Directorul general interimar are atributiile prevazute la art. 28-30. Numirile si angajarile efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, pana la limita mandatului acestuia.


ART. 31
Comitetul director al Societatii Romane de Radiodifuziune si, respectiv, al Societatii Romane de Televiziune este compus din directorul general si din maximum 7 membri, isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare si are urmatoarele atributii:
a) pune in executie hotararile si deciziile consiliului de administratie;
b) elaboreaza si propune spre aprobare consiliului de administratie strategia de program;
c) avizeaza documentele care se supun hotararii consiliului de administratie;
d) aproba angajarea si efectuarea de cheltuieli de orice natura si a tranzactiilor comerciale si financiare, in limita competentelor aprobate de consiliul de administratie;
e) avizeaza proiectele de norme, normative, regulamente si instructiuni, care se supun aprobarii directorului general;
f) avizeaza normele de munca, normativele de personal, functiile si meseriile necesare, care se aproba de consiliul de administratie;
g) asigura respectarea dispozitiilor legale privind paza bunurilor;
h) asigura respectarea dispozitiilor legale privind protectia mediului;
i) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit prevederilor legale si regulamentului de organizare si functionare.


ART. 32
(1) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune pot avea in structura lor studiouri teritoriale si alte unitati functionale autonome fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului specific de activitate, carora li se acorda competente in domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare in probleme juridice.
(2) Studiourilor teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, in conditiile legii.
(3) Coordonarea activitatii studiourilor teritoriale in cadrul celor doua societati se va realiza de catre departamentele distincte apartinand fiecarei societati in parte.
(4) Unitatile functionale autonome, prevazute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite si au dreptul sa realizeze venituri proprii pentru sustinerea si dezvoltarea activitatii.


ART. 33
Conducerile unitatilor functionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, raspund in fata consiliului de administratie al societatii respective de indeplinirea tuturor atributiilor incredintate de acesta prin hotarari, regulamente si decizii de delegare.


ART. 34
Atributiile departamentelor, directiilor si ale celorlalte compartimente, precum si ale unitatilor autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administratie ale celor doua societati.


ART. 35
(1) Conducerea studiourilor teritoriale si a celorlalte unitati functionale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de consiliul de administratie al societatii respective, in limitele competentelor care le-au fost delegate.
(2) Daca studiourile teritoriale au si emisiuni in limbile minoritatilor nationale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanti ai realizatorilor acestor emisiuni.


ART. 36
(1) Salariile de baza si celelalte drepturi de personal pentru salariatii Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Societatii Romane de Televiziune se negociaza prin contracte colective si individuale de munca, incheiate in conditiile legii.
(2) Salariile se compenseaza si se indexeaza cu procentul stabilit prin hotarare a Guvernului pentru regiile autonome si societatile comerciale, in raport cu posibilitatile financiare ale fiecarei societati.

CAP. 4
Activitatea financiara

ART. 37
(1) Patrimoniul Societatii Romane de Radiodifuziune, precum si cel al Societatii Romane de Televiziune se preiau de la Radioteleviziunea Română pe baza de protocol ce se va incheia in termen de 30 de zile de la numirea consiliului de administratie, potrivit bilantului special incheiat.
(2) Cladirile, spatiile si terenurile proprietate de stat, care sunt in prezent utilizate de Radiodifuziune, Televiziune si studiourile teritoriale, precum si alte bunuri aflate in folosinta, cu titlu legal, prevazute in anexele nr. 1 si 2, trec in folosinta si in administrarea Societatii Romane de Radiodifuziune sau, dupa caz, ale Societatii Romane de Televiziune.
(3) Bunurilor prevazute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural national, li se aplica legislatia nationala din domeniu.


ART. 38
(1) Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune, fiecare in parte, administreaza bunurile din patrimoniul lor sau, dupa caz, dispun de acestea sub control parlamentar.
(2) Programele 1 si 2 ale Televiziunii Romane, precum si programele Radiodifuziunii Romane, existente la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, se constituie in servicii publice, ca posturi nationale de radiodifuziune si de televiziune.


ART. 39
(1) Sursele financiare ale celor doua societati se constituie din alocatii de la bugetul de stat, din venituri proprii si din alte surse.
(2) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, directorul general al Societatii Romane de Radiodifuziune si cel al Societatii Romane de Televiziune au calitatea de ordonatori principali de credite bugetare, in conditiile legii.
(3) Activitatea financiara a Societatii Romane de Radiodifuziune si a Societatii Romane de Televiziune se desfasoara pe baza bugetelor proprii.
(4) Conturile de executie a bugetelor celor doua societati vor fi prezentate Parlamentului o data cu rapoartele anuale, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa, precum si al celor pentru buget, finante, reunite, ale celor doua Camere ale Parlamentului si vor fi date publicitatii.
(5) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administratie poate hotari utilizarea unor sume pentru dotari si retehnologizare.


ART. 40
(1) Veniturile proprii ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune provin, dupa caz, din:
a) sume incasate din realizarea obiectului de activitate;
b) taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune;
c) penalitati de intarziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;
d) sume incasate din publicitate;
e) sume incasate din amenzi si despagubiri civile;
f) donatii si sponsorizari;
g) alte venituri realizate potrivit legii.
(2) Persoanele fizice cu domiciliul in Romania au obligatia sa plateasca o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de televiziune, in calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu exceptia celor care declara pe propria raspundere ca nu detin receptoare de radio, respectiv de televiziune, si a celor care, potrivit legii, beneficiaza de scutire de la plata acestor taxe.
(3) Persoanele juridice cu sediul in Romania, inclusiv filialele, sucursalele, agentiile si reprezentantele acestora, precum si reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, au obligatia sa plateasca o taxa pentru serviciul public de radiodifuziune si o taxa pentru serviciul public de televiziune, in calitate de beneficiari ai acestor servicii.
(4) Cuantumul taxelor prevazute la alin. (1) lit. b), pe categorii de platitori, modalitatea de incasare si scutire de la plata acestora, penalitatile de intarziere, precum si sanctiunile care se aplica in cazul completarii in mod eronat a declaratiei de exceptare de la plata taxelor de catre detinatorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, care, potrivit legii, sunt platitori ai taxei pentru serviciul public de radiodifuziune si ai taxei pentru serviciul public de televiziune, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
(5) Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si penalitatilor de intarziere in cazul sustragerii de la plata taxelor prevazute la alin. (1) lit. b) de catre detinatorii de receptoare de radio, respectiv de televiziune, se stabileste prin hotarare a Guvernului.
(6) Sunt scutite de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru serviciul public de televiziune familiile si persoanele singure care beneficiaza de ajutor social lunar, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, asociatiile si fundatiile nonprofit, misiunile diplomatice straine si membrii acestora, persoanele fizice abonate la retele de radioamplificare, azilurile de batrani, unitatile din cadrul institutiilor care au competente in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, unitatile de invatamant de stat prescolar, preuniversitar si universitar, caminele de copii si cresele de stat, pensionarii proveniti din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale caror drepturi au fost stabilite in baza legislatiei anterioare intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, pensionarii Societatii Romane de Radiodifuziune si ai Societatii Romane de Televiziune, unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, precum si alte categorii prevazute de legi speciale.
(7) Alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune si pentru serviciul public de televiziune decat cele prevazute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotarare a Guvernului.
-------------
Articolul 40 a fost modificat de ORDONANTA nr. 18 din 30 ianuarie 2003,publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 1 februarie 2003.
Articolul 40 a fost modificat prin articolul 1 din ORDONANTA DE URGENTA nr. 71 din 22 august 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 26 august 2003.
Articolul 40 a fost modificat prin articolul 1 din LEGEA nr. 533 din 11 decembrie 2003, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 15 decembrie 2003.

ART. 41
(1) Prin legea bugetara anuala se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achizitionarea de echipamente si piese de schimb radio si televiziune, materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii specifice, precum si, integral, fondurile necesare pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor si a circuitelor video si fonice, datorate agentilor economici din sistemul comunicatiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes national; pentru achitarea cotizatiilor cuvenite organizatiilor guvernamentale internationale.
(2) Celelalte cheltuieli se acopera din veniturile proprii.


ART. 42
(1) Finantarea necesara producerii si difuzarii emisiunilor radiofonice si de televiziune adresate strainatatii, precum si dezvoltarii acestei activitati se asigura din fondurile alocate de la bugetul de stat.
(2) Sumele necesare se evidentiaza separat in bugetul fiecarei societati, pe baza programelor stabilite potrivit legii.


ART. 43
Societatea Română de Radiodifuziunesi Societatea Română de Televiziune se pot asocia intre ele sau cu terti in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati, fara a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune.


ART. 44
Utilizarea fondurilor Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune este supusa controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenientei fondurilor respective.

CAP. 5
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 45
Studiourile teritoriale ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune se reorganizeaza si trec, pe baza de protocol, ca unitati fara personalitate juridica, in structura fiecarei societati, potrivit obiectului lor specific de activitate.


ART. 46
(1) In cadrul activitatii de control parlamentar, prevazut la art. 31 alin. (5) din Constitutie si la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa ale Camerei Deputatilor si Senatului au dreptul sa solicite urmatoarele:
a) un raport anual, impreuna cu contul de executie bugetara al fiecarei societati;
b) rapoarte cu privire la probleme specifice activitatii celor doua societati;
c) orice fel de informatii si documente privitoare la activitatea celor doua societati.
(2) In legatura cu cele prevazute la alineatul precedent, comisiile au dreptul sa faca verificari proprii.
(3) Raportul anual, impreuna cu contul de executie bugetara al fiecarei societati, va fi depus pana la data de 15 aprilie a anului urmator si, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa, vor fi supuse dezbaterii si aprobarii celor doua Camere reunite.
(4) Rapoartele si informatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se vor solicita prin hotarare a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputatilor, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activitatii celor doua societati si la incalcari ale deontologiei profesionale.
(5) Rapoartele, informatiile si documentele vor fi depuse in termenele stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile avand dreptul sa decida cu privire la solutionare.
(6) In cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin. (3) si (5), comisiile reunite pot propune plenului celor doua Camere demiterea presedintelui consiliului de administratie, care este raspunzator de intarziere.
(7) Respingerea de catre Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administratie respectiv.


ART. 47
Obligatiile financiare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si ale Societatii Romane de Televiziune, contractate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi si rezultate: din inchirierea emitatoarelor, radioreleelor si a circuitelor video si fonice, din T.V.A., inclusiv majorarile; din taxe locale, inclusiv majorarile; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizatiilor datorate organismelor internationale; pentru realizarea emisiunilor pentru strainatate, se acopera de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului.


ART. 48
(1) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
(2) Bunurile Radioteleviziunii Romane se preiau de Societatea Română de Radiodifuziunesi de Societatea Română de Televiziune, pe baza de proces-verbal, in termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administratie.
(3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Decretul-lege nr. 136/1990 privind unele masuri referitoare la Radioteleviziunea Română, Decretul nr. 29/1975 privind acordarea unor indemnizatii speciale, precum si orice alte dispozitii contrare.

Legislaţie 25 Iunie 2010, 09:24

Legea audiovizualului - Legea nr. 504 / 2002

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28...

Legea audiovizualului - Legea nr. 504 / 2002

www.radioromania.ro

Peste o treime dintre prostituatele cu forme legale din Germania sunt românce

Peste o treime dintre prostituatele cu forme legale din Germania sunt românce

O lege adoptată în 2022 include prostituția în rândul activităţilor comerciale obișnuite

Peste o treime dintre prostituatele cu forme legale din Germania sunt românce
Superliga: Unirea Slobozia a învins-o pe Farul cu 1-0 în primul meci al sezonului | VIDEO

Superliga: Unirea Slobozia a învins-o pe Farul cu 1-0 în primul meci al sezonului | VIDEO

Unirea Slobozia a evoluat sezonul trecut în Liga a 2-a.

Superliga: Unirea Slobozia a învins-o pe Farul cu 1-0 în primul meci al sezonului | VIDEO
Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz, în finală

Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz, în finală

În penultimul act al turneului de pe iarba londoneză, ibericul a trecut de rusul Daniil Medvedev.

Wimbledon 2024: Carlos Alcaraz, în finală
Un avion de pasageri Sukhoi Superjet s-a prăbușit în Rusia

Un avion de pasageri Sukhoi Superjet s-a prăbușit în Rusia

La bord se aflau doar membri echipajului, care nu au supraviețuit.

Un avion de pasageri Sukhoi Superjet s-a prăbușit în Rusia

Racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a suferit o defecțiune în timpul unei misiuni

Defecțiunea pune în pericol amplasarea pe orbită a unor...

Racheta Falcon 9 a companiei SpaceX a suferit o defecțiune în timpul unei misiuni

SATU MARE: Traficant de droguri, arestat după ce a fost implicat într-un conflict reclamat la 112

Bărbatul avea asupra sa cristal (3-CMC) și canabis.

SATU MARE: Traficant de droguri, arestat după ce a fost implicat într-un conflict reclamat la 112

Șerban Bucur, managerul Spitalului CF2 din București, urmărit penal pentru luare de mită

Conform procurorilor DNA, Șerban Bucur ar fi primit peste 10...

Șerban Bucur, managerul Spitalului CF2 din București, urmărit penal pentru luare de mită

Arsenie Boca, Ilie Cleopa și Dumitru Stăniloae vor fi canonizați

Ierarhii BOR au aprobat şi icoanele.

Arsenie Boca, Ilie Cleopa și Dumitru Stăniloae vor fi canonizați

ORADEA: Clădirea Facultății de Medicină și Farmacie, reabilitată

Valoarea investiției este de 27 de milioane de euro.

ORADEA: Clădirea Facultății de Medicină și Farmacie, reabilitată

BUCUREȘTI: Elevul care şi-a înjunghiat profesoara de japoneză va fi internat şapte ani într-un centru de minori

Tânărul a premeditat atacul.

BUCUREȘTI: Elevul care şi-a înjunghiat profesoara de japoneză va fi internat şapte ani într-un centru de minori

BUZĂU: Protejarea păstrăvilor curcubeu din Lunca Bâscii cu oxigen suplimentar

Măsura a fost luată pentru ca peștii să facă față perioadei...

BUZĂU: Protejarea păstrăvilor curcubeu din Lunca Bâscii cu oxigen suplimentar

ARAD: Nouă cetăţeni străini, prinși încercând să treacă granița la PTF Nădlac

Pasagerii erau ascunşi într-un TIR ce transporta pâine...

ARAD: Nouă cetăţeni străini, prinși încercând să treacă granița la PTF Nădlac