Legea audiovizualului - Legea nr. 504 / 2002

Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28 februarie 2011.

25 Iunie 2010, 09:24

Act de bază
#B: Legea nr. 504/2002

Acte modificatoare
#M1: Legea nr. 591/2002
#M2: Legea nr. 402/2003
#M3: Legea nr. 510/2004
#M4: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005
#M5: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2006
#M6: Legea nr. 197/2006
#M7: Legea nr. 364/2007
#M8: Legea nr. 116/2008
#M9: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008
#M10: Legea nr. 330/2009*, abrogată prin Legea nr. 284/2010
#M11: Legea nr. 333/2009
#M12: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2011

Modificările şi completările efectuate prin actele normative enumerate mai sus sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1 , #M2 etc.

#CIN
NOTĂ:
În textul actualizat, toate sumele exprimate anterior în lei vechi au fost transformate în lei noi.

#B

CAP. 1
Dispoziţii generale
#M9
ART. 1
(1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
#M11
1. serviciu media audiovizual - serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel de serviciu media audiovizual este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, astfel cum este definit la pct. 2, fie un serviciu media audiovizual la cerere, astfel cum este definit la pct. 3, şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală, astfel cum este definită la pct. 15;
#M9
2. serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune - serviciu media audiovizual liniar prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii;
3. serviciu media audiovizual la cerere - un serviciu media audiovizual neliniar, în care vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecţionate şi puse la dispoziţie de către furnizorul de servicii media;
4. program - ansamblu de imagini în mişcare, cu sau fără sunet, care constituie un întreg identificabil prin titlu, conţinut, formă sau autor, în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;
5. serviciu generalist de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează cumulat şi în proporţii echilibrate programe audiovizuale cu conţinut informativ, educativ şi de divertisment, în principalele domenii de interes şi care se adresează majorităţii publicului;
#M11
5^1. servicii publice de televiziune şi de radiodifuziune - serviciile de programe de televiziune oferite de Societatea Română de Televiziune şi serviciile de programe de radiodifuziune oferite de Societatea Română de Radiodifuziune;
#M9
6. serviciu comunitar de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate unui public aparţinând unei comunităţi specifice;
7. serviciu tematic de televiziune sau de radiodifuziune - serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate preponderent unui anumit domeniu şi care se adresează unui segment al publicului;
8. serviciu de teletext - totalitatea informaţiilor puse la dispoziţia publicului sub formă de text, codificate în interiorul semnalului de imagine, care pot fi accesate cu ajutorul unui decodor standard al receptorului TV în momentul, pe durata şi pentru conţinutul ales;
#M11
9. serviciu de videotext - totalitatea mesajelor puse la dispoziţia publicului sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media audiovizuale, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;
#M9
10. retransmisie - captarea şi transmiterea simultană a serviciilor media audiovizuale liniare, furnizate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare a conţinutului;
11. responsabilitate editorială - exercitarea unui control efectiv asupra selecţionării programelor şi asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere. În sensul dispoziţiilor prezentei legi, responsabilitatea editorială nu implică, prin sine şi în mod necesar, un alt tip de răspundere juridică pentru conţinutul serviciilor furnizate;
12. furnizor de servicii media - persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a acestuia;
13. radiodifuzor - furnizor de servicii media audiovizuale în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;
14. distribuitor de servicii - orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii ori cu alţi distribuitori;
15. comunicare comercială audiovizuală - mesaje sonore sau în imagini, cu sau fără sunet, care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfăşoară o activitate economică. Mesajele respective însoţesc sau sunt incluse într-un program în schimbul unei plăţi ori contraprestaţii sau în scopul autopromovării. Formele de comunicaţii comerciale audiovizuale includ publicitatea radiodifuzată şi televizată, sponsorizarea, teleshoppingul, plasarea de produse şi alte forme de publicitate;
16. comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat - reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media audiovizuale unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa. Astfel de reprezentări sunt considerate intenţionate mai ales atunci când se fac în schimbul unei plăţi sau al unei contraprestaţii;
#M11
17. publicitate televizată - orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăţi, fie al unei contraprestaţii sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii;
#M9
18. publicitate subliminală - orice publicitate care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuţi în mod conştient, dar care poate influenţa comportamentul economic al publicului;
19. sponsorizare - orice contribuţie a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activităţi de furnizare de servicii media audiovizuale sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanţarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activităţii ori produselor proprii;
20. teleshopping - oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în schimbul unei plăţi;
21. plasare de produse - orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, prin inserarea în cadrul unui program, în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;
22. telepromovare - formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvenţe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvenţele fiind separate de celelalte părţi ale programului prin mijloace optice şi/sau acustice;
23. publicitate interactivă - tehnică de difuzare a publicităţii televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata şi la conţinutul publicitar ales de acesta;
24. publicitate prin ecran partajat - tehnică de difuzare a publicităţii televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în difuzarea televizată simultană a conţinutului editorial şi a conţinutului publicitar sau a mesajului relativ la sponsor, acestea din urmă fiind demarcate prin mijloace optice şi/sau acustice, astfel încât natura lor să fie evidentă pentru public;
25. publicitate virtuală - tehnică de difuzare a publicităţii televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;
26. sponsorizare virtuală - tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje relative la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;
27. durată programată - interval de timp care însumează durata efectivă a programului sau a tranşei de program şi durata publicităţii televizate, difuzată, după caz, în interiorul acestora;
28. drepturi de exclusivitate - drepturile obţinute de către un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment şi/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfăşoară evenimentul, de la autori şi de la alţi deţinători de drepturi în cauză, în vederea difuzării televizate exclusive de către acest radiodifuzor, pe o zonă geografică determinată;
29. eveniment de importanţă majoră - orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte importantă a publicului şi care este cuprins în lista aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului Naţional al Audiovizualului;
30. licenţă audiovizuală - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe; în funcţie de modalitatea tehnică de transmisie, licenţa audiovizuală poate fi analogică sau digitală;
#M11
31. licenţă de emisie - actul juridic prin care Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii acordă titularului de licenţă audiovizuală analogică dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvenţe radio, după caz, în conformitate cu licenţa audiovizuală analogică;
31^1. sistem digital terestru - sistemul de radiodifuziune şi/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;
31^2. licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru - actul administrativ prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii să furnizeze reţele de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvenţele radio, în sistem digital terestru;
#M9
32. autorizaţie de retransmisie - actul juridic emis în baza deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului, prin care se acordă dreptul de retransmisie pe teritoriul României a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2);
#M11
33. *** Abrogat
34. multiplex digital terestru - grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având acoperire naţională, regională ori locală, după caz;
35. operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune - persoana fizică sau juridică, română ori străină, care deţine licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condiţiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune şi televiziune, de servicii multimedia suplimentare şi de date asociate de identificare, multiplexate;
36. codare - procedeul de prezentare a informaţiei în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod;
37. criptare - modalitatea de modificare a unui flux de informaţii în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informaţiei iniţiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat;
#M9
38. sistem cu acces condiţionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio ori de televiziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă.
#M11
(2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
#M9
ART. 1^1
(1) În sensul prezentei legi, prin opere europene se înţelege:
a) opere provenind din statele membre ale Uniunii Europene;
b) opere provenind din state europene terţe - părţi la Convenţia Europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontieră, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (3);
c) opere coproduse în cadrul unor acorduri privind sectorul audiovizual încheiate între Comunitatea Europeană şi state terţe şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute în fiecare dintre acordurile respective.
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) sunt aplicabile numai în cazul operelor provenind din statele membre care nu fac obiectul unor măsuri discriminatorii în ţările terţe în cauză.
(3) Operele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt opere realizate în cea mai mare parte cu contribuţia unor autori şi personal, rezidenţi în unul sau mai multe dintre statele respective, cu condiţia ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe:
a) sunt realizate de către unul ori mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
b) producţia acestor opere este supervizată şi controlată efectiv de către unul ori mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
c) contribuţia coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducţie este preponderentă, iar coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara statelor respective.
(4) Operele care nu sunt opere europene în sensul prevederilor alin. (1), dar care sunt realizate în cadrul unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate între state membre şi ţări terţe, sunt considerate ca fiind opere europene, cu condiţia ca un procent majoritar din totalul costurilor de producţie să fie acoperit de către coproducătorii din Comunitatea Europeană şi ca producţia să nu fie controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara teritoriului statelor membre.
#M9
ART. 2
(1) Dreptul de furnizare şi dreptul de retransmisie a oricărui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se află sub jurisdicţia României sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentei legi.
(2) Se consideră furnizor de servicii media audiovizuale aflat sub jurisdicţia României:
a) orice furnizor de servicii media audiovizuale stabilit în România în conformitate cu prevederile alin. (3);
b) orice furnizor de servicii media audiovizuale care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (4).
(3) În înţelesul prezentei legi, un furnizor de servicii media audiovizuale este considerat a fi stabilit în România dacă îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
a) furnizorul de servicii media audiovizuale are sediul principal în România, iar deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale sunt luate în România;
b) sediul principal al furnizorului de servicii media audiovizuale se află în România şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România;
c) deciziile editoriale asupra serviciilor media audiovizuale se iau în România şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România;
d) dacă personalul implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România şi într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi, aplicând criteriile prevăzute la lit. b) şi c), nu se poate stabili dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale lucrează în România sau în acel stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale este considerat ca având sediul în România dacă sediul său principal este în România;
e) dacă cea mai mare parte a personalului implicat în activitatea de furnizare de servicii media audiovizuale nu lucrează nici în România şi nici într-un alt stat membru al Uniunii Europene, furnizorul de servicii media audiovizuale va fi considerat ca având sediul în România dacă şi-a început pentru prima oară activitatea în România şi menţine în prezent o legătură stabilă şi efectivă cu economia României.
(4) Furnizorii de servicii media audiovizuale cărora nu li se aplică niciunul dintre criteriile prevăzute la alin. (3) sunt consideraţi a fi în jurisdicţia României dacă se află în una dintre situaţiile următoare:
a) utilizează o staţie de emisie de la sol spre o capacitate de satelit aparţinând României;
b) deşi nu utilizează o staţie de emisie de la sol spre o capacitate satelitară aparţinând României, utilizează o capacitate de satelit aparţinând României;
#M11
c) utilizează o staţie de emisie pe unde scurte pentru transmisia de programe spre alte ţări.
#M9
(5) Dacă în stabilirea jurisdicţiei aplicabile criteriile prevăzute la alin. (3) şi (4) nu sunt relevante, atunci radiodifuzorul va fi considerat în afara jurisdicţiei României.
#M9
ART. 3
(1) Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.
(2) Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.
#M11
(3) Răspunderea pentru conţinutul serviciilor de programe difuzate, inclusiv al comunicărilor comerciale audiovizuale, revine, în condiţiile legii, furnizorului de servicii media audiovizuale.
#M9
ART. 4
Prezenta lege recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile media audiovizuale oferite publicului de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
#M9
ART. 5
(1) Libertatea de furnizare pe teritoriul României a serviciilor media audiovizuale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene este recunoscută şi garantată prin prezenta lege.
(2) Opţiunea oricărei persoane cu privire la programele şi serviciile oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale sau de distribuitorii de servicii este secretă şi nu poate fi comunicată unui terţ decât cu acordul persoanei respective.
#M9
ART. 6
(1) Cenzura de orice fel asupra comunicării audiovizuale este interzisă.
(2) Independenţa editorială a furnizorilor de servicii media audiovizuale este recunoscută şi garantată de prezenta lege.
(3) Sunt interzise ingerinţe de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de prezentare a elementelor serviciilor media audiovizuale, din partea autorităţilor publice sau a oricăror persoane fizice sau juridice, române ori străine.
(4) Nu constituie ingerinţe deciziile şi instrucţiunile având caracter normativ, emise de Consiliul Naţional al Audiovizualului în aplicarea prezentei legi şi cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a normelor privind drepturile omului, prevăzute în convenţiile şi tratatele ratificate de România.
(5) Nu constituie ingerinţe prevederile cuprinse în codurile de conduită profesională pe care jurnaliştii şi furnizorii de servicii media audiovizuale le adoptă şi pe care le aplică în cadrul mecanismelor şi structurilor de autoreglementare a activităţii lor, dacă nu contravin dispoziţiilor legale în vigoare.
#B
ART. 7
(1) Caracterul confidenţial al surselor de informare utilizate în conceperea sau elaborarea de ştiri, de emisiuni sau de alte elemente ale serviciilor de programe este garantat de prezenta lege.
(2) Orice jurnalist sau realizator de programe este liber să nu dezvăluie date de natură să identifice sursa informaţiilor obţinute în legătură directă cu activitatea sa profesională.
(3) Se consideră date de natură să identifice o sursă următoarele:
a) numele şi datele personale, precum şi vocea sau imaginea unei surse;
b) circumstanţele concrete ale obţinerii informaţiilor de către jurnalist;
c) partea nepublicată a informaţiei furnizate de sursă jurnalistului;
d) datele cu caracter personal ale jurnalistului sau radiodifuzorului, legate de activitatea pentru obţinerea informaţiilor difuzate.
(4) Confidenţialitatea surselor de informare obligă, în schimb, la asumarea răspunderii pentru corectitudinea informaţiilor furnizate.
(5) Persoanele care, prin efectul relaţiilor lor profesionale cu jurnaliştii, iau cunoştinţă de informaţii de natură să identifice o sursă prin colectarea, tratarea editorială sau publicarea acestor informaţii, beneficiază de aceeaşi protecţie ca jurnaliştii.
(6) Dezvăluirea unei surse de informare poate fi dispusă de instanţele judecătoreşti numai dacă aceasta este necesară pentru apărarea siguranţei naţionale sau a ordinii publice, precum şi în măsura în care această dezvăluire este necesară pentru soluţionarea cauzei aflate în faţa instanţei judecătoreşti, atunci când:
a) nu există sau au fost epuizate măsuri alternative la divulgare cu efect similar;
b) interesul legitim al divulgării depăşeşte interesul legitim al nedivulgării.
ART. 8
(1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere:
a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;
b) protecţia sediilor şi a localurilor radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.
(2) Protecţia jurnaliştilor şi a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin. (1), nu trebuie să devină pretext pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a activităţii acestora.
ART. 9
Desfăşurarea de percheziţii în sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie să prejudicieze libera exprimare a jurnaliştilor şi nici nu poate suspenda difuzarea programelor.

CAP. 2
Consiliul Naţional al Audiovizualului
#M9
ART. 10
(1) Consiliul Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare Consiliul, este autoritate publică autonomă sub control parlamentar şi garantul interesului public în domeniul comunicării audiovizuale.
(2) Consiliul este autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(3) În calitate de garant al interesului public în domeniul comunicării audiovizuale, Consiliul are obligaţia să asigure:
a) respectarea exprimării pluraliste de idei şi de opinii în cadrul conţinutului serviciilor media audiovizuale transmise de furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României;
b) pluralismul surselor de informare a publicului;
c) încurajarea liberei concurenţe;
d) un raport echilibrat între serviciile de programe cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale ori tematice;
e) protejarea demnităţii umane, a dreptului la propria imagine şi protejarea minorilor;
f) protejarea culturii şi a limbii române, a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale;
#M11
g) transparenţa organizării, funcţionării şi finanţării mijloacelor de comunicare în masă din sectorul audiovizual;
#M9
h) transparenţa activităţii proprii;
#M11
i) creşterea nivelului de sensibilizare a opiniei publice în legătură cu utilizarea serviciilor media audiovizuale, prin dezvoltarea şi promovarea educaţiei pentru media la nivelul tuturor categoriilor sociale;
#M9
j) încurajarea coreglementării şi autoreglementării în domeniul audiovizual;
k) încurajarea furnizorilor de servicii media audiovizuale în vederea asigurării de condiţii ca serviciile furnizate să devină accesibile persoanelor cu deficienţe de văz sau de auz;
#M11
l) monitorizarea serviciilor de programe şi a serviciilor media audiovizuale, inclusiv a celor la cerere, în vederea respectării de către acestea a prevederilor legale în materie.
#M9
(4) Consiliul îşi exercită dreptul de control asupra conţinutului programelor oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale numai după comunicarea publică a acestor programe.
#M11
(5) Controlul exercitat de Consiliu asupra conţinutului serviciilor de programe oferite de furnizorii de servicii media audiovizuale şi asupra ofertei de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii se realizează periodic şi ori de câte ori Consiliul consideră că este necesar sau primeşte o plângere cu privire la nerespectarea de către un furnizor a prevederilor legale, a normelor de reglementare în domeniu ori a obligaţiilor înscrise în licenţa audiovizuală.
#M9
(6) Consiliul este obligat să sesizeze autorităţile competente cu privire la apariţia sau existenţa unor practici restrictive de concurenţă, a abuzului de poziţie dominantă sau a concentrărilor economice, precum şi cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competenţa sa.
#B
ART. 11
(1) Consiliul este compus din 11 membri şi este numit de Parlament, la propunerea:
a) Senatului: 3 membri;
b) Camerei Deputaţilor: 3 membri;
c) Preşedintelui României: 2 membri;
d) Guvernului: 3 membri.
(2) Propunerile nominalizează candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, în termen de 15 zile de la data declanşării procedurii de numire.
(3) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează propunerile comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii candidaţilor în şedinţă comună.
(4) În urma audierii comisiile permanente de specialitate întocmesc un aviz comun pe care îl prezintă în şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului.
#M2
(5) Candidaturile se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor prezenţi, în condiţiile întrunirii cvorumului celor două Camere;
#B
(6) Membrii Consiliului sunt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a propus.
#M2
(7) Durata mandatului membrilor Consiliului este de 6 ani, iar numirea acestora se face eşalonat, în funcţie de expirarea mandatului.
(8) În cazul în care un loc în Consiliu devine vacant înaintea expirării mandatului, acesta va fi ocupat de supleant până la expirarea mandatului iniţial de 6 ani.
#B
ART. 12
(1) Membrii Consiliului au funcţie de demnitate publică asimilată funcţiei de secretar de stat.
(2) Calitatea de membru al Consiliului este incompatibilă cu funcţiile publice sau private, cu excepţia celor didactice, dacă nu dau naştere unor conflicte de interese.
(3) În timpul exercitării mandatului membrii Consiliului nu pot face parte din partide sau din alte structuri politice.
(4) Membrii Consiliului nu au dreptul să deţină acţiuni sau părţi sociale, direct sau indirect, la societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care ei s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului.
(5) Membrii Consiliului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4) au la dispoziţie un termen de cel mult 3 luni pentru renunţarea la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu au drept de vot în cadrul Consiliului.
(6) În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol persoana în cauză este demisă de drept, locul său devenind vacant, urmând să fie ocupat de supleant, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale Parlamentului.
ART. 13
(1) Membrii Consiliului pot fi demişi, la propunerea comisiilor de specialitate ale Parlamentului, în următoarele situaţii:
a) în cazul incapacităţii de a-şi exercita funcţia pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
b) în cazul unei condamnări penale aplicate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
(2) În scopul aplicării prevederilor alin. (1) Consiliul sesizează Parlamentul.
#M2
ART. 14
(1) Consiliul este condus de un preşedinte, asimilat funcţiei de ministru, numit prin votul Parlamentului, dintre membrii Consiliului, la propunerea acestora. Mandatul este de 6 ani.
#B
(2) În absenţa preşedintelui conducerea Consiliului este asigurată de vicepreşedinte.
#M2
(3) Vicepreşedintele este ales prin vot secret de către Consiliu, în prezenţa a cel puţin 9 membri ai acestuia, pentru un mandat de 6 ani.
#B
(4) Dacă funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte devine vacantă, se procedează la alegerea, în condiţiile alin. (1) şi (3), a unui preşedinte, respectiv vicepreşedinte.
ART. 15
(1) În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentei legi, Consiliul emite decizii, instrucţiuni şi recomandări, în prezenţa a cel puţin 8 membri şi cu votul a cel puţin 6 membri.
(2) Şedinţele Consiliului sunt publice, cu excepţia cazului în care se propune preşedintele şi se alege vicepreşedintele, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) şi (3).
(3) Votul este totdeauna deschis, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (3).
(4) Exprimarea fiecărui vot deschis este însoţită de motivarea acestuia.
#M2
(5) Deciziile Consiliului având caracter normativ, inclusiv motivarea acestora, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Deciziile Consiliului, altele decât cele precizate la alin. (5), inclusiv motivarea acestora, precum şi instrucţiunile şi recomandările emise de Consiliu se fac publice.
(7) Actele având caracter normativ emise de Consiliu pot fi contestate la instanţa de contencios administrativ de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acestea.
(8) Deciziile având caracter individual se comunică celor interesaţi şi intră în vigoare de la data comunicării, dacă nu se prevede altfel.
#M9
ART. 16
(1) Activitatea Consiliului este finanţată de la bugetul de stat.
#B
(2) Preşedintele Consiliului este ordonator principal de credite.
ART. 17
(1) Consiliul este autorizat:
#M9
a) să stabilească condiţiile, criteriile şi procedura pentru acordarea licenţelor audiovizuale analogice şi digitale;
#B
b) să stabilească procedura de acordare a autorizaţiei de retransmisie;
#M9
c) să elibereze licenţe audiovizuale analogice şi digitale şi autorizaţii de retransmisie pentru exploatarea serviciilor de programe de radiodifuziune şi televiziune şi să emită decizii de autorizare audiovizuală;
d) să emită, în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, decizii cu caracter de norme de reglementare în vederea realizării atribuţiilor sale prevăzute expres în prezenta lege şi, cu precădere, cu privire la:
1. asigurarea informării corecte a opiniei publice;
2. urmărirea exprimării corecte în limba română şi în limbile minorităţilor naţionale;
#M11
3. asigurarea echidistanţei şi a pluralismului opiniilor;
#M9
4. transmiterea informaţiilor şi a comunicatelor oficiale ale autorităţilor publice cu privire la calamităţi naturale, starea de necesitate sau de urgenţă, starea de asediu ori de conflict armat;
5. protecţia minorilor;
6. apărarea demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine;
7. politici nediscriminatorii cu privire la rasă, sex, naţionalitate, religie, convingeri politice şi orientări sexuale;
8. exercitarea dreptului la replică, rectificare şi alte măsuri echivalente;
9. comunicări comerciale audiovizuale, inclusiv publicitate, plasare de produse, publicitate electorală şi teleshopping;
10. sponsorizare;
#M11
11. normele şi regulile de reflectare a desfăşurării campaniilor electorale şi a celor pentru referendum, în serviciile de programe audiovizuale, în cadrul şi pentru punerea în aplicare a legislaţiei electorale;
#M9
12. responsabilităţile culturale ale furnizorilor de servicii media audiovizuale;
#B
e) să elaboreze instrucţiuni şi să emită recomandări pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul comunicării audiovizuale.
(2) Consiliul este consultat în procesul de definire a poziţiei României şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizual.
#M11
(3) Consiliul este consultat cu privire la toate proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizual ori în legătură cu acesta.
#M9
(4) Consiliul este autorizat să solicite şi să primească de la furnizorii şi distribuitorii de servicii de programe audiovizuale orice date, informaţii şi documente care privesc îndeplinirea atribuţiilor sale, având obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor care nu au caracter public.
#B
ART. 18
(1) Consiliul îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare, care se aprobă cu votul majorităţii membrilor săi.
(2) În vederea exercitării atribuţiilor Consiliul îşi constituie o structură funcţională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control şi monitorizare, care sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
(3) Personalul de specialitate al Consiliului este alcătuit din funcţionari publici şi personal încadrat cu contract individual de muncă, salarizaţi potrivit prevederilor art. 98.
#M9
(4) Funcţionarii publici din cadrul Consiliului nu pot fi membri în consiliile de administraţie ori în organele de conducere ale furnizorilor şi distribuitorilor de servicii de programe audiovizuale şi nici nu pot să exercite funcţii sau să deţină acţiuni ori părţi sociale într-o societate comercială titulară a unei licenţe audiovizuale.
#B
(5) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4), funcţionarii publici din cadrul Consiliului vor depune la preşedintele Consiliului o declaraţie de conformare pe propria răspundere.
#M12
ART. 19
(1) În vederea stabilirii strategiei în domeniul utilizării frecvenţelor radio, a Planului naţional de frecvenţe radio atribuite serviciilor media audiovizuale şi pentru analizarea problemelor legate de utilizarea spectrului radio destinat serviciilor media audiovizuale, precum şi a celor privind noile dezvoltări tehnologice cu impact asupra serviciilor media audiovizuale, se instituie o comisie mixtă consultativă, compusă din 3 membri propuşi de Consiliu, 3 membri propuşi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii şi un membru propus de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu rol de observator.
#B
(2) Comisia mixtă consultativă adoptă propriul regulament de organizare şi funcţionare, care va fi aprobat de conducerile celor două autorităţi.
ART. 20
(1) Activitatea Consiliului este analizată de către Parlament, prin dezbaterea raportului anual, care se prezintă pentru anul anterior, şi ori de câte ori comisiile de specialitate ale Parlamentului solicită preşedintelui Consiliului rapoarte specifice.
(2) Raportul anual de activitate a Consiliului se depune la comisiile de specialitate ale Parlamentului, până la data de 15 aprilie.
(3) În situaţia în care comisiile de specialitate resping raportul anual al Consiliului, acesta este obligat ca în termen de 30 de zile să prezinte comisiilor reunite un program de măsuri concrete pentru remedierea lipsurilor semnalate, program ce va fi depus spre dezbatere şi aprobare comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
(4) Raportul comisiilor de specialitate asupra raportului anual de activitate a Consiliului şi, după caz, programul de măsuri se supun dezbaterii în plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, în prezenţa membrilor Consiliului.
(5) Membrii Consiliului au obligaţia să îşi însuşească concluziile rezultate în urma dezbaterilor şi să îşi asume răspunderea pentru îndeplinirea programului de măsuri stabilit prin hotărâre a Parlamentului.
(6) Raportul comisiilor de specialitate se referă la legalitatea activităţilor Consiliului, precum şi la corectitudinea şi transparenţa operaţiunilor financiare.
(7) În îndeplinirea misiunii sale de garant al interesului public Consiliul are obligaţia de a publica rapoarte periodice privind modul în care îşi exercită atribuţiile.

CAP. 3
Conţinutul comunicării audiovizuale
ART. 21
(1) Evenimentele de importanţă majoră pot fi difuzate în exclusivitate numai dacă difuzarea nu privează o parte importantă a publicului din România de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată în cadrul unui serviciu de programe cu acces liber.
(2) Lista evenimentelor considerate de importanţă majoră se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Consiliului, şi va fi comunicată Comisiei Europene; modificările ulterioare urmează aceeaşi procedură. În perioada de preaderare la Uniunea Europeană lista îşi va produce efectele după publicarea hotărârii Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Prin hotărârea Guvernului menţionată la alin. (2) se precizează procentul din populaţie care reprezintă o parte importantă a publicului; prin aceeaşi hotărâre se stabileşte pentru fiecare eveniment de importanţă majoră dacă difuzarea în direct a acestuia se va face în tot sau în parte, ori dacă, acolo unde interesul public o cere, difuzarea decalată a acestuia se va face în tot sau în parte.
(4) Exercitarea de către radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importanţă majoră şi care sunt cuprinse în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importantă a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmări acele evenimente, în direct sau decalat, conform prevederilor stabilite de acel stat membru.
ART. 22
(1) De la data aderării orice radiodifuzor aflat în jurisdicţia României va rezerva operelor europene o proporţie majoritară din timpul său de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping.
(2) Până la data aderării va fi rezervată o proporţie semnificativă operelor audiovizuale româneşti. Această proporţie, având în vedere responsabilităţile informaţionale, educaţionale, culturale şi de divertisment ale radiodifuzorului faţă de publicul său, va fi realizată progresiv, pe baza unor criterii corespunzătoare.
(3) Consiliul va urmări aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2).
(4) Mecanismele complete ale măsurilor de implementare vor fi stabilite de Consiliu.
#M9
ART. 23
(1) Serviciile media audiovizuale la cerere promovează, dacă este posibil şi cu mijloace corespunzătoare, producţia de opere europene şi accesul la acestea. O astfel de promovare poate consta, printre altele, în contribuţia financiară a acestor servicii la producţia şi achiziţionarea de drepturi asupra operelor europene sau în procentul şi/sau ponderea deţinute de operele europene în cadrul catalogului de programe oferite.
(2) Guvernul, prin intermediul Consiliului, prezintă rapoarte Comisiei, până cel mai târziu la 19 decembrie 2011 şi, ulterior, la fiecare 4 ani, asupra punerii în aplicare a prevederilor alin. (1).
#B
ART. 24
(1) Orice radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României va rezerva operelor europene create de producători independenţi faţă de acei radiodifuzori cel puţin 10% din timpul său de difuzare, cu excepţia timpului consacrat informaţiilor, manifestărilor sportive, jocurilor, publicităţii, precum şi serviciilor de teletext şi teleshopping, sau cel puţin 10% din bugetul său de programe.
(2) În operele europene create de producători independenţi va fi inclusă o proporţie corespunzătoare de opere recente, respectiv de opere difuzate în următorii 5 ani după producerea lor.
(3) Un producător este independent faţă de un anumit radiodifuzor dacă activitatea sa de realizare a unor producţii audiovizuale este susţinută financiar într-o proporţie mai mică de 25% din aceleaşi surse cu serviciul de programe în cadrul căruia se difuzează producţia sa şi dacă deţine mai puţin de 25% din capitalul societăţii care finanţează serviciul de programe în cauză.
#M9
ART. 25
Prevederile art. 22 şi 24 nu se aplică serviciilor de programe destinate unei audienţe locale, asigurate de radiodifuzori care nu fac parte dintr-o reţea naţională.
#B
ART. 26
Difuzarea unei opere cinematografice se poate face numai în perioadele anume prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor.
#M9
ART. 26^1
(1) Pentru încurajarea şi facilitarea exprimării pluraliste a curentelor de opinie, radiodifuzorii au obligaţia de a reflecta campaniile electorale în mod echitabil, echilibrat şi imparţial.
(2) În aplicarea corectă a prevederilor alin. (1), Consiliul emite norme cu caracter obligatoriu, controlează respectarea prevederilor legale şi ale normelor emise şi sancţionează încălcarea acestora.

#M9


CAP. 3^1
Comunicări comerciale audiovizuale
#M11
ART. 27
(1) Publicitatea televizată şi teleshoppingul trebuie să fie uşor de identificat şi trebuie să fie separate de conţinutul editorial. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitatea televizată, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.
#M9
(2) Spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive, constituie o excepţie şi pot fi difuzate numai în cazuri stabilite ca atare de Consiliu.
#B
ART. 28
(1) Inserarea spoturilor publicitare, inclusiv a celor autopromoţionale sau de teleshopping, se poate face numai între programe. Dacă se respectă condiţiile prevăzute la alin. (4) - (7), spoturile de publicitate sau de teleshopping pot fi inserate şi în timpul unui program, astfel încât:
a) integritatea şi valoarea programului respectiv să nu fie prejudiciate, ţinându-se seama de pauzele fireşti ale acestuia şi de durata şi natura lui;
b) drepturile de autor să nu fie prejudiciate.
(2) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot insera spoturi publicitare, inclusiv autopromoţionale sau de teleshopping, numai între programe.
(3) În cadrul programelor alcătuite din părţi autonome sau în cadrul difuzării unor competiţii sportive ori a altor evenimente sau emisiuni structurate similar, care conţin pauze, spoturile de publicitate şi teleshopping pot fi introduse doar între părţi sau în pauze.
#M9
(4) Difuzarea programelor de ştiri şi a operelor audiovizuale, cum sunt filmele cinematografice sau filmele realizate pentru televiziune, cu excepţia serialelor, foiletoanelor şi a documentarelor, poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de spoturi de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de cel puţin 30 de minute.
#M11
(5) Difuzarea programelor pentru copii poate fi întreruptă de publicitate televizată şi/sau de teleshopping o singură dată în timpul unei durate programate de 30 de minute, cu condiţia ca aceasta să fie de minimum 30 de minute.
#B
(6) Este interzisă inserarea de publicitate sau teleshopping în cadrul difuzării oficierii unui serviciu religios.
#M11
(7) *** Abrogat
#M9
ART. 29
(1) Comunicările comerciale audiovizuale difuzate de furnizorii de servicii media audiovizuale trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să poată fi uşor identificate ca atare, comunicările audiovizuale cu conţinut comercial mascat fiind interzise;
b) să nu facă uz de tehnici subliminale;
c) să nu prejudicieze demnitatea umană;
d) să nu includă nicio formă de discriminare pe motiv de rasă, etnie, naţionalitate, religie, credinţă, handicap, vârstă, sex sau orientare sexuală;
e) să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice ale telespectatorilor şi radioascultătorilor;
f) să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei;
g) să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului;
h) să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
i) să nu promoveze, direct sau indirect, practici oculte.
(2) Comunicările comerciale audiovizuale trebuie să nu provoace nicio daună morală, fizică sau mentală minorilor şi, în special:
a) să nu instige în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora;
b) să nu încurajeze în mod direct minorii să îşi convingă părinţii sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicităţii;
c) să nu exploateze încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau alte persoane;
d) să nu prezinte în mod nejustificat minori în situaţii periculoase.
(3) Comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.
(4) Comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice nu pot încuraja consumul excesiv al băuturilor respective şi nu pot viza în mod special minorii.
(5) Orice formă de comunicare comercială audiovizuală pentru ţigări şi alte produse pe bază de tutun este interzisă.
(6) Comunicările comerciale audiovizuale destinate produselor şi tratamentelor medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală sunt interzise.
(7) Comunicările comerciale audiovizuale care aduc atingere intereselor legale ale consumatorilor sunt interzise.
(8) Furnizorii de servicii media audiovizuale sunt încurajaţi să dezvolte coduri de conduită privind comunicările comerciale audiovizuale inadecvate, cu precădere privind pe cele care însoţesc programele pentru copii sau sunt incluse în acestea, referitoare în special la mâncăruri şi băuturi ce conţin substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic cu conţinut bogat în grăsimi, acizi graşi, sare şi zahăr, nerecomandate într-un regim alimentar echilibrat.
#M9
ART. 30 *** Abrogat
#M9
ART. 31
(1) Plasarea de produse este interzisă.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), plasarea de produse este permisă:
a) în opere cinematografice, filme şi seriale realizate pentru prezentarea în cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport şi de divertisment;
b) în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producţia de elemente de recuzită ori premii, în vederea includerii acestora în program.
(3) Excepţia prevăzută la alin. (2) lit. a) nu se aplică în cazul programelor pentru copii.
#M11
(4) Programele care conţin plasare de produse trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele condiţii:
a) conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media audiovizuale;
#M9
b) să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective;
c) să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele în cauză.
(5) Programele în care sunt inserate plasări de produse trebuie să cuprindă informaţii clare privind existenţa acestora, fiind identificate corespunzător atât la început, cât şi la sfârşit, precum şi la reluarea după o pauză publicitară, astfel încât să se evite orice confuzie din partea telespectatorului.
(6) Cerinţele prevăzute la alin. (5) nu se aplică acelor programe care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media audiovizuale sau de către o societate afiliată acestuia.
(7) Se interzic plasarea de ţigări ori alte produse din tutun sau de produse ale unor operatori economici al căror obiect principal de activitate îl constituie fabricarea ori vânzarea unor astfel de produse, precum şi plasarea de produse sau tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.
#B
ART. 32
Publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice trebuie să respecte următoarele condiţii:
a) să nu fie adresate minorilor sau să nu prezinte minori consumând băuturi alcoolice;
b) să nu stabilească o legătură între consumul de alcool şi îmbunătăţirea calităţilor fizice, psihice sau a abilităţii în conducerea de vehicule;
c) să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obţine performanţe sociale sau sexuale;
d) să nu sugereze că alcoolul are calităţi terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de rezolvare a problemelor personale;
e) să nu încurajeze consumul exagerat de alcool şi să nu pună într-o lumină negativă consumul moderat sau abţinerea de la consumul de băuturi alcoolice;
f) să nu prezinte drept o calitate conţinutul ridicat în alcool al băuturilor.
#M9
ART. 33 *** Abrogat
#M9
ART. 34
(1) Programele sponsorizate trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) conţinutul şi programarea acestora nu trebuie în nicio circumstanţă să fie influenţate de sponsor, astfel încât să nu fie afectate independenţa editorială şi responsabilitatea furnizorului de servicii media în raport cu programele respective;
b) să fie menţionată existenţa unui acord de sponsorizare, semnalată prin denumirea, marca şi/sau produsele/serviciile sponsorului, prezentate în mod adecvat la începutul, în cuprinsul şi/sau la sfârşitul acestora;
c) să nu încurajeze în mod direct achiziţionarea sau închirierea produselor ori a serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în particular prin referiri promoţionale speciale la aceste produse ori servicii.
#B
(2) Nici un program nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principală este fabricarea sau comercializarea ţigărilor ori a altor produse din tutun.
#M11
(3) Sponsorizarea serviciilor sau a programelor media audiovizuale de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi includ fabricarea sau comercializarea produselor şi a tratamentelor medicale se poate face prin promovarea numelui, a siglei şi/sau a oricărui alt element distinctiv al sponsorului sau ale anumitor produse ori servicii medicale ale acestuia, cu excepţia numelui sau a imaginii produselor medicamentoase ori ale tratamentelor medicale care sunt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.
#M9
(4) Se interzice sponsorizarea unui serviciu de programe în integralitatea sa, precum şi a programelor de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate.
#M9
ART. 35
(1) Proporţia de spoturi publicitare televizate şi spoturi de teleshopping dintr-un interval de o oră nu poate depăşi 20%, respectiv 12 minute; în cazul televiziunii publice durata acestora nu poate depăşi 8 minute din timpul oricărei ore date.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în cazul anunţurilor radiodifuzorului în legătură cu propriile sale programe şi cu produsele auxiliare derivate direct din acestea, al anunţurilor de sponsorizare şi al plasărilor de produse.
#M9
ART. 36
(1) Ferestrele dedicate transmisiei teleshoppingului de către un serviciu de programe care nu este dedicat exclusiv teleshoppingului trebuie să aibă o durată neîntreruptă de minimum 15 minute.
#M11
(2) Acestea trebuie să fie clar delimitate şi identificate prin semnale optice şi acustice corespunzătoare.
(3) Teleshoppingul nu trebuie să incite minorii să solicite cumpărarea sau închirierea de bunuri ori servicii.
#M9
(4) Se interzic teleshoppingul pentru produsele medicamentoase care intră sub incidenţa autorizaţiei de punere pe piaţă, prevăzută la titlul XVII, cap. III, secţiunea 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi teleshoppingul tratamentelor medicale.
#M9
ART. 37
(1) Dispoziţiile prezentei legi se vor aplica în mod corespunzător serviciilor de programe dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului, precum şi serviciilor de programe dedicate exclusiv autopromovării.
#M11
(2) În cazul serviciilor de programe prevăzute la alin. (1), dispoziţiile art. 22 - 24 privind promovarea operelor europene şi a operelor producătorilor independenţi, precum şi cele ale art. 28 şi 35 nu se aplică.
#M9
ART. 38
Consiliul este autorizat să stabilească alte condiţii decât cele prevăzute la art. 28 alin. (4) - (7) şi art. 35 cu privire la serviciile de programe de televiziune destinate exclusiv teritoriului naţional şi care nu pot fi recepţionate, direct sau indirect, de către publicul din unul ori mai multe alte state membre ale Uniunii Europene.

#M9


CAP. 3^2
Protecţia minorilor
#M9
ART. 39
(1) Este interzisă difuzarea, în cadrul serviciilor de programe de televiziune şi de radiodifuziune, de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care conţin pornografie sau violenţă nejustificată.
#M11
(2) Difuzarea în serviciile de televiziune şi de radiodifuziune a programelor care pot afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor se poate face numai dacă, prin alegerea intervalului orar de difuzare, prin codare sau ca efect al altor sisteme de acces condiţionat, se asigură faptul că minorii din zona de transmisie, în situaţii normale, nu pot auzi sau vedea emisiunile respective.
(3) Difuzarea într-o formă necodată sau fără alte măsuri tehnice de restricţionare a accesului a programelor prevăzute la alin. (2) se poate face numai după prezentarea unei atenţionări acustice sau grafice, pe toată durata programului asigurându-se prezenţa unui simbol vizual de avertizare.
#M9
ART. 39^1
În cadrul serviciilor media audiovizuale la cerere, programele care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor pot fi puse la dispoziţie numai dacă se asigură măsuri de restricţionare a accesului, astfel ca minorii să nu poată vedea ori auzi, în mod normal, programele respective.

#M9


CAP. 3^3
Dreptul la replică
#B
ART. 40
Este interzisă difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex sau orientare sexuală.
ART. 41
(1) Orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naţionalitate, ale cărei drepturi sau interese legitime, în special reputaţia şi imaginea publică, au fost lezate prin prezentarea de fapte inexacte în cadrul unui program, beneficiază de dreptul la replică sau la rectificare.
(2) Consiliul va adopta procedura necesară exercitării efective a dreptului la replică sau la rectificare, precum şi orice alte măsuri necesare, inclusiv sancţiuni, în vederea garantării dreptului la replică sau la rectificare într-o limită rezonabilă de timp de la primirea cererii solicitantului.
(3) Difuzarea rectificării sau acordarea dreptului la replică nu exclude dreptul persoanei lezate să se adreseze instanţelor judecătoreşti.
#M9
ART. 42 *** Abrogat

#B


CAP. 4
Regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului
#M11
ART. 43
(1) Radiodifuzorii sunt persoane juridice de drept public sau privat, fundaţii ori asociaţii fără scop patrimonial, precum şi persoane fizice autorizate conform legii.
#M11
(2) *** Abrogat
#B
(3) Radiodifuzorii de drept privat, care sunt persoane juridice, se constituie şi funcţionează sub forma societăţilor comerciale.
(4) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor sau a părţilor sociale se poate transfera în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu condiţia să nu aducă atingere drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în licenţa sau licenţele deţinute de societatea comercială respectivă.
(5) Orice persoană fizică sau juridică ce deţine sau dobândeşte o cotă egală sau mai mare de 10% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăţi comerciale titulare de licenţă audiovizuală ori de licenţă de emisie sau ale unei societăţi care controlează o societate titulară a unei astfel de licenţe are obligaţia de a notifica această situaţie Consiliului, în termen de o lună de la data la care a ajuns la această cotă.
(6) Acţiunile reprezentând capitalul social al societăţilor comerciale pe acţiuni nu pot fi decât nominative.
(7) Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o societate comercială care solicită acordarea unei licenţe audiovizuale ori de emisie sau a oricărei alte autorizaţii privind un serviciu de comunicare audiovizuală ori care controlează o societate titulară a unei astfel de licenţe ori autorizaţii, în scopul eludării prevederilor prezentei legi.
#M11
ART. 44
(1) Pentru a proteja pluralismul de opinii şi diversitatea culturală, concentrarea proprietăţii şi extinderea cotei de audienţă în domeniul audiovizualului sunt limitate la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de poziţii preponderente în formarea opiniei publice.
#M9
(2) În înţelesul prezentei legi şi pentru determinarea cotei de audienţă a serviciilor de programe, se consideră că:
a) piaţa serviciilor de programe de televiziune cu acoperire naţională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel naţional de radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României, inclusiv serviciile publice de programe de televiziune;
b) piaţa serviciilor de programe de radiodifuziune cu acoperire naţională cuprinde toate serviciile de programe difuzate la nivel naţional de radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia României, inclusiv serviciile publice de programe de radiodifuziune;
c) piaţa serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune la nivel regional şi local cuprinde toate serviciile de programe difuzate în zona respectivă;
d) servicii de programe cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice sunt serviciile de programe generaliste, de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate;
e) piaţa semnificativă cuprinde totalitatea serviciilor de radiodifuziune, respectiv de televiziune, prevăzute la lit. d), difuzate într-o anumită arie geografică;
f) cota de audienţă sau market share reprezintă cota de piaţă atribuită unui anumit serviciu de programe, determinată în condiţiile prevăzute la art. 45.
#M11
(3) În procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare acele servicii de programe din categoria celor definite la alin. (2) lit. d) pe care aceasta fie le furnizează în calitate de titular de licenţă audiovizuală, fie la care aceasta deţine, direct sau indirect, o cotă mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală.
#M9
(4) În procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice se vor cuantifica şi influenţele determinate de legăturile de familie personale care se vor lua în considerare potrivit legislaţiei existente în domeniul comercial şi economico-financiar.
(5) În sensul prezentei legi, prin familie se înţelege soţ, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv.
(6) Se consideră că o persoană fizică sau juridică deţine o poziţie preponderentă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe ce îi sunt atribuite depăşeşte 30% din piaţa semnificativă.
(7) Determinarea cotei de audienţă a fiecărui serviciu de programe naţional, regional şi local se face anual, prin media cotei de audienţă înregistrate în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare.
(8) Cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audienţă ale fiecăruia dintre serviciile de programe prevăzute la alin. (3), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot deţinută de respectiva persoană.
(9) Consiliul iniţiază procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenţei unor indicii temeinice privind atingerea limitei prevăzute la alin. (6).
(10) În condiţiile în care Consiliul Concurenţei identifică prin decizie o practică anticoncurenţială (înţelegere sau abuz de poziţie dominantă), respectiv autorizează o concentrare economică în domeniul serviciilor media audiovizuale, Consiliul procedează potrivit prevederilor alin. (9).
(11) La solicitarea Consiliului, institutul desemnat potrivit dispoziţiilor art. 45 are obligaţia să efectueze măsurători ad-hoc impuse prin procedura de evaluare a poziţiei preponderente în formarea opiniei publice. Serviciile de programe care nu sunt incluse în sistemele de măsurare a audienţei, dar care trebuie incluse în evaluare, se supun unor măsurători ad-hoc pentru o perioadă de 3 luni; în situaţia confirmării depăşirii cotei de audienţă admise se aplică prevederile art. 46.
(12) În sensul prezentei legi:
a) licenţa audiovizuală naţională dă dreptul la o difuzare a aceluiaşi program într-o zonă geografică ce cuprinde o audienţă potenţială de peste 60% în cazul radiodifuziunii, respectiv 70% în cazul televiziunii, din populaţia recenzată a ţării;
b) licenţa audiovizuală regională dă dreptul la o difuzare a aceluiaşi program pe teritoriul unuia sau al mai multor judeţe, fără a realiza însă acoperirile prevăzute la lit. a);
c) licenţa audiovizuală locală este licenţa a cărei zonă de acoperire este mai mică decât cea prevăzută pentru o licenţă audiovizuală regională, servind o singură comunitate locală;
d) licenţele audiovizuale acordate pentru municipiul Bucureşti şi care nu fac parte din reţele naţionale sau regionale de radiodifuziune şi de televiziune sunt considerate licenţe locale.
(13) Cazurile prevăzute la alin. (12) lit. a) şi b) care nu sunt efectul unei atribuiri iniţiale de licenţe naţionale/regionale, ci rezultă prin cumul de licenţe locale, se constată ca atare de către Consiliu din proprie iniţiativă sau la solicitarea expresă a radiodifuzorului titular al licenţelor, cu modificarea corespunzătoare a datelor licenţei.
#B
ART. 45
(1) Măsurarea audienţelor şi a cotelor de piaţă va fi realizată în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale de instituţii specializate desemnate prin licitaţie.
(2) Licitaţia va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanţi ai agenţilor de publicitate şi 5 reprezentanţi ai Consiliului.
(3) Prima licitaţie se va organiza în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar următoarele se vor organiza din 4 în 4 ani.
(4) Consiliul va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor.
#M9
ART. 46
(1) În situaţia în care se constată că o persoană fizică sau juridică deţine o poziţie preponderentă în formarea opiniei publice depăşind cota de audienţă admisă la art. 44 alin. (6), Consiliul adresează radiodifuzorilor cu pondere majoră în formarea acesteia o somaţie vizând încadrarea în cota de audienţă admisă şi termenul în care aceasta trebuie realizată.
(2) La expirarea termenului din somaţie se va realiza o nouă evaluare, iar în situaţia în care depăşirea cotei de audienţă persistă, Consiliul dispune măsuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participaţie ori a numărului de licenţe deţinute, la alegerea persoanei fizice sau juridice în cauză, într-un termen de 3 luni.
(3) Dacă şi după expirarea acestui termen poziţia preponderentă se menţine, pentru licenţa în care persoana fizică sau juridică în cauză deţine cota de participaţie cea mai mare, se consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).
(4) Radiodifuzorii au obligaţia să coopereze la determinarea cotei de audienţă prin comunicarea tuturor informaţiilor solicitate de Consiliu. Refuzul comunicării datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la aplicarea prevederilor art. 57 alin. (1) lit. c).
#B
ART. 47
(1) Prin derogare de la prevederile art. 43 se pot acorda licenţe audiovizuale autorităţilor publice locale, cu condiţia:
a) să nu existe nici o altă licenţă audiovizuală pentru un serviciu de programe local;
b) să ofere exclusiv servicii de informare privind comunitatea respectivă.
(2) În cazul acordării unei alte licenţe audiovizuale licenţa acordată în condiţiile alin. (1) se retrage de drept.
#M9
ART. 48
Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:
a) denumirea, statutul juridic şi sediul social;
b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;
e) lista publicaţiilor editate de persoana juridică respectivă şi lista celorlalte servicii de programe pe care le asigură;
#M11
f) *** Abrogată
#M9
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente.
#M9
ART. 49
Funcţionarea furnizorilor de servicii media audiovizuale este supusă regulilor de transparenţă, potrivit cărora persoanele care exploatează un serviciu media audiovizual sunt obligate să aducă la cunoştinţă Consiliului următoarele:
a) schimbările intervenite în cursul exploatării serviciului în ceea ce priveşte categoriile de date menţionate la art. 48, în maximum 30 de zile de la producerea acestora;
b) alte categorii de date privind funcţionarea serviciului, după intrarea acestuia în activitate.

#B


CAP. 5
Licenţe şi autorizaţii
#M11
ART. 50
(1) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem analogic de un radiodifuzor aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei audiovizuale analogice şi, după caz, a licenţei de emisie.
(2) Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia României se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.
#M9
ART. 51
Procedura şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei audiovizuale se stabilesc prin decizie a Consiliului. Solicitanţii au obligaţia să depună declaraţii notariale, emise la momentul solicitării licenţei audiovizuale, prin care societatea comercială care solicită acordarea licenţei, precum şi fiecare asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală declară pe propria răspundere dacă este investitor sau acţionar direct ori indirect la alte societăţi comerciale de comunicaţie audiovizuală, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora.
#M9
ART. 52
(1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală se eliberează fie în baza unui concurs, în cazul unui serviciu de programe difuzat pe cale radioelectrică terestră, fie în baza unei decizii a Consiliului, în cazul unui serviciu de programe difuzat prin orice tip de reţele de comunicaţii electronice.
(2) Consiliul va elabora reglementări speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranziţie de la analogic la digital, cuprinzând criteriile şi modalităţile conform cărora, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrică terestră, licenţa audiovizuală digitală se eliberează în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care:
#M11
a) deţin o licenţă audiovizuală analogică al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit şi optează şi pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru;
b) urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condiţiile măsurilor impuse prin prezenta lege şi prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.
(3) La acordarea licenţelor audiovizuale digitale se conferă radiodifuzorilor posibilitatea de a opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune.
#M9
(4) Licenţele audiovizuale analogice sau digitale pentru serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se eliberează fără concurs.
#M11
(5) Difuzarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem analogic se realizează de un operator de reţele de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de emisie acordate acestuia de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
(6) Furnizarea pe cale radio terestră a serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune în sistem digital terestru se realizează de un furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru acordate acestuia de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (4) - (7).
#M11
ART. 53 *** Abrogat
#M9
ART. 54
(1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală cuprinde:
a) numărul licenţei;
b) datele de identificare a titularului acesteia, precum şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;
c) tipul serviciului de programe;
d) denumirea şi elementele de identificare ale serviciului de programe;
e) formatul de principiu al serviciului de programe şi structura programelor;
f) zona de difuzare;
g) perioada de valabilitate;
#M11
h) *** Abrogată
#M9
i) mijlocul de telecomunicaţii folosit pentru difuzare şi deţinătorul acestuia;
#M11
j) frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele asignate, în cazul licenţei audiovizuale analogice;
k) multiplexul digital în care se încadrează licenţa audiovizuală digitală.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să solicite Consiliului acordul pentru orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. b) şi e).
#M9
ART. 55
(1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât şi în cel al televiziunii.
#B
(2) Termenul curge:
a) de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare, în cazul difuzării pe cale radioelectrică terestră;
b) de la data obţinerii deciziei de autorizare audiovizuală, în cazul difuzării prin orice alte mijloace de telecomunicaţii.
#M9
(3) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi prelungită din 9 în 9 ani, la cerere, în condiţiile stabilite de Consiliu.
#M11
ART. 56
(1) Licenţa audiovizuală analogică sau digitală poate fi cedată către un terţ numai cu acordul Consiliului, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă şi cu prezentarea certificatului fiscal al societăţii titulare a licenţei.
#B
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) licenţele acordate instituţiilor de învăţământ, cultelor şi autorităţilor administraţiei publice.
(3) Decizia Consiliului va fi emisă în termen de 30 de zile de la data solicitării.
#M11
ART. 57
(1) Licenţa audiovizuală analogică se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:
#M9
a) titularul nu începe difuzarea serviciului de programe, în condiţiile stabilite prin licenţă, în termen de 12 luni de la obţinerea licenţei audiovizuale; Consiliul poate acorda două prelungiri succesive de câte 6 luni în situaţii justificate;
#M11
b) titularul încetează să difuzeze serviciul de programe pentru care i s-a acordat licenţa audiovizuală mai mult de 90 de zile, pentru motive de natură tehnică, şi mai mult de 96 de ore, pentru orice alte motive imputabile titularului;
#M9
c) ca urmare a încălcării normelor privind regimul proprietăţii în audiovizual, prevăzute la art. 46, şi a nerespectării dispoziţiilor art. 56;
#M2
c^1) ca urmare a încălcării prevederilor alin. (8) şi (9) ale art. 44 şi ale art. 56;
#B
d) titularul nu depune la Consiliu, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;
e) la cererea titularului.
(2) Licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră se retrage şi în următoarele situaţii:
a) titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, decizia de autorizare audiovizuală, în termen de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei tehnice de funcţionare;
b) ca urmare a retragerii licenţei de emisie.
#M11
ART. 57^1
Licenţa audiovizuală digitală se retrage de Consiliu în următoarele situaţii:
a) titularul nu furnizează serviciul de programe către operatorul de multiplex;
b) titularul încetează să furnizeze serviciul de programe către operatorul de multiplex;
c) pentru încălcarea dispoziţiilor art. 57 alin. (1) lit. b), c), c^1), d) şi e).
#B
ART. 58
(1) Difuzarea serviciului de programe poate începe după obţinerea deciziei de autorizare audiovizuală.
#M9
(2) Decizia de autorizare audiovizuală se acordă de Consiliu, în termen de 30 de zile de la data obţinerii de către titularul de licenţă audiovizuală a documentului de autorizare corespunzător, emis de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
#M11
ART. 59
(1) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru emisie analogică, aceasta se face în baza licenţei audiovizuale analogice, precum şi a licenţei de emisie, care se acordă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii titularului de licenţă audiovizuală.
(2) În cazul în care difuzarea unui serviciu de programe implică utilizarea unei frecvenţe radio terestre pentru transmisie digitală, aceasta se face pe baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi numai în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale.
#M9
(3) Sunt interzise operarea şi exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât deţinătorii de drept ai acestora.
#M11
(4) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii unor operatori de multiplex de radiodifuziune/televiziune, pe baza unor proceduri de selecţie organizate de aceasta şi în conformitate cu strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.
(5) Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi condiţionată de plata către bugetul statului a unei taxe de licenţă.
#M12
(6) Modul de desfăşurare a procedurilor prevăzute la alin. (4), condiţiile de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi cuantumul taxei de licenţă prevăzute la alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de către Secretariatul General al Guvernului, numai la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
#M11
(7) Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, precum şi obligaţiile ce trebuie asumate de persoanele care obţin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecţie, document care ţine cont de strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, adoptată în conformitate cu prevederile prezentei legi.
#M11
ART. 60
Procedura, precum şi condiţiile de eliberare şi modificare a licenţei de emisie se stabilesc prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
#B
ART. 61
(1) Licenţa de emisie se acordă pentru o perioadă de 9 ani, atât în domeniul radiodifuziunii sonore, cât şi în cel al televiziunii.
(2) Termenul curge de la data emiterii autorizaţiei tehnice de funcţionare.
#M9
(3) Licenţa poate fi prelungită, la cerere, din 9 în 9 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
#M11
ART. 61^1
(1) Termenul de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru este de 10 ani de la data comunicării acesteia.
(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi prelungită din 10 în 10 ani, în condiţiile stabilite de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate revizui condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a licenţei.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii îl informează pe titularul licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă un termen de conformare proporţional cu natura calitativă şi cantitativă a acestora.
#M11
ART. 62
(1) Titularul licenţei de emisie sau al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru are obligaţia de a plăti anual, anticipat, un tarif de utilizare a spectrului, stabilit de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu excepţia titularului licenţei de emisie care transmite programele publice de radiodifuziune şi televiziune.
(2) *** Abrogat
(3) Obligaţia de plată a tarifului corespunzător primului an de valabilitate al licenţei devine scadentă în termen de 45 de zile de la comunicarea licenţei de emisie ori a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru.
(4) Tariful prevăzut la alin. (1) se achită către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
(5) *** Abrogat
#M11
ART. 62^1
Operatorul de multiplex ce difuzează programele publice de radiodifuziune şi televiziune, titular al licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, este obligat la plata unui tarif de utilizare a spectrului radio diminuat corespunzător cu lărgimea de bandă alocată/asignată pentru transportul acestora.
#M11
ART. 63
Monitorizarea şi controlul parametrilor prevăzuţi în licenţele de emisie, licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, precum şi în autorizaţia tehnică faţă de reglementările tehnice în vigoare din domeniul radiocomunicaţiilor, respectiv monitorizarea şi controlul acestora pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza unei proceduri stabilite de aceasta.
#M11
ART. 64
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii poate modifica licenţele de emisie şi licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, fără întreruperea serviciului de programe şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă, în condiţiile prevăzute la art. 14 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
#M12
ART. 65
Licenţa de emisie se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:
#M11
a) titularul nu obţine, din motive care îi sunt imputabile, autorizaţia tehnică de funcţionare în termen de 12 luni de la data obţinerii licenţei de emisie;
b) ca urmare a retragerii licenţei audiovizuale analogice;
c) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţa de emisie;
d) titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia;
e) la cererea titularului;
f) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului şi a majorărilor de întârziere.
#M12
ART. 65^1
Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se poate revoca sau suspenda, după caz, de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, prin decizie a preşedintelui, în următoarele situaţii:
#M11
a) pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţă;
b) neplata, de către titular, în termen de 45 de zile de la scadenţă, a tarifului de utilizare a spectrului şi a majorărilor de întârziere;
c) la cererea titularului;
d) ca urmare a retragerii regimului de autorizare generală;
e) titularul nu depune la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în termen de 6 luni de la data aplicării unei amenzi, dovada achitării acesteia.
#M11
ART. 66
(1) Licenţa de emisie poate fi cedată către un terţ numai împreună cu licenţa audiovizuală analogică, cu acordul prealabil al Consiliului şi al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţe şi cu prezentarea certificatului fiscal al societăţii titulare a licenţei.
(2) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru poate fi cedată unui terţ numai cu acordul prealabil al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, cu avizul consultativ al Consiliului Naţional al Audiovizualului şi numai cu asumarea de către noul titular a tuturor obligaţiilor decurgând din licenţă.
#M11
ART. 67 *** Abrogat
#B
ART. 68
În scopul garantării interesului public Consiliul revizuieşte anual strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale.
#M11
ART. 69
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii propune repartizarea frecvenţelor radio pe multiplexe, bazată pe rezultatele obţinute la coordonarea internaţională a frecvenţelor.
#M11
ART. 70 *** Abrogat
ART. 71 *** Abrogat
ART. 72 *** Abrogat
#M12
ART. 73
(1) Utilizarea staţiilor de emisie de radiodifuziune sonoră terestră şi televiziune terestră aflate sub jurisdicţia României, în scopul furnizării oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, se poate face numai după obţinerea autorizaţiei tehnice de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, pe baza procedurii stabilite de aceasta.
#M11
(2) Procedura prevăzută la alin. (1) se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii.
#B
ART. 74
(1) Retransmisia de servicii de programe de către distribuitorii de servicii se va face numai pe baza avizului eliberat de Consiliu.
(2) Pentru obţinerea avizului distribuitorii au obligaţia de a comunica Consiliului structura ofertei de servicii de programe retransmise.
#M9
(3) Distribuitorii de servicii pot modifica structura ofertei de servicii de programe retransmise numai cu acordul Consiliului.
(4) Consiliul retrage avizul prevăzut la alin. (1) în cazul în care un distribuitor de servicii retransmite fără drept un serviciu de programe.
(5) Persoana care intenţionează să furnizeze servicii media audiovizuale la cerere are obligaţia să transmită către Consiliu, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, o notificare cu privire la această intenţie, care trebuie să conţină cel puţin datele menţionate la art. 48 lit. a) - c).
#B
ART. 75
(1) Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia României sau sub jurisdicţia unui stat cu care România a încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condiţiile legii.
#M5
(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nici o autorizare prealabilă.
#B
(3) Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ şi grav prevederile art. 39 sau 40;
b) pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puţin două ori prevederile art. 39 sau 40;
c) Consiliul a notificat în scris radiodifuzorului în cauză şi Comisiei Europene respectivele încălcări şi despre măsurile pe care intenţionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou;
#M2
d) consultările cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia şi cu Comisia Europeană nu s-au concretizat într-o înţelegere amiabilă, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continuă, cu condiţia ca, în termen de două luni de la notificarea măsurilor luate de România, Comisia să nu fi luat o decizie asupra incompatibilităţii acestor măsuri faţă de legislaţia comunitară.
#M9
ART. 75^1
(1) În cazul unui serviciu media audiovizual la cerere provenind din statele membre ale Uniunii Europene, Consiliul poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie dacă o astfel de măsură este necesară pentru unul dintre motivele următoare:
a) ordine publică, în special prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea infracţiunilor, inclusiv protecţia minorilor şi lupta împotriva incitării la ură pe motiv de rasă, sex, religie sau naţionalitate şi împotriva încălcării demnităţii umane privind persoane fizice;
b) protecţia sănătăţii publice;
c) securitatea publică, inclusiv protecţia securităţii şi apărării naţionale;
d) protecţia consumatorilor, inclusiv a investitorilor.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi luată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) serviciul media audiovizual la cerere aduce atingere obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. a) - d) sau dacă acesta prezintă un risc serios şi grav de prejudiciere a acestor obiective;
b) măsura şi durata restrângerii dreptului la liberă retransmisie să fie proporţionale cu obiectivele prevăzute la alin. (1) lit. a) - d);
c) Consiliul a solicitat autorităţii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicţia căruia se află furnizorul de servicii să ia măsuri şi aceasta nu a luat măsuri sau măsurile luate au fost inadecvate;
d) Consiliul a notificat în scris Comisiei Europene şi autorităţii competente din statul membru al Uniunii Europene sub jurisdicţia căruia se află furnizorul de servicii în cauză intenţia sa de a lua astfel de măsuri.
(3) În cazuri de urgenţă, Consiliul poate deroga de la condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c) şi d). În această situaţie, măsurile sunt notificate Comisiei Europene şi statului membru al Uniunii Europene sub a cărui jurisdicţie se află furnizorul de servicii, în cel mai scurt timp posibil, indicând motivul pentru care se consideră că există o urgenţă.
(4) În cazul în care Comisia Europeană ajunge la concluzia că măsurile sunt incompatibile cu dreptul comunitar, Consiliul dispune sistarea măsurilor preconizate sau încetarea de urgenţă a aplicării acestora.
#M9
ART. 76
Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) va notifica Consiliului statul sub jurisdicţia căruia se află radiodifuzorul respectiv şi, după caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici şi de calitate ai retransmisiei, stabiliţi între radiodifuzori şi distribuitorii de servicii.
#B
ART. 77
Retransmisia unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) se poate face numai în baza autorizaţiei de retransmisie.
#M2
ART. 78
Orice persoană interesată, având responsabilitatea editorială a unui serviciu de programe, poate cere Consiliului eliberarea unei autorizaţii de retransmisie pentru un anumit serviciu de programe.
#B
ART. 79
Procedura de eliberare, modificare şi de retragere a autorizaţiei de retransmisie se stabileşte prin decizie a Consiliului.
ART. 80
Retransmisia oricărui serviciu de programe care a obţinut autorizaţie de retransmisie se poate face liber, de către orice distribuitor de servicii, fără nici o autorizare prealabilă, în condiţiile art. 74.
ART. 81
Consiliul va publica anual lista cuprinzând serviciile de programe care beneficiază de autorizaţia de retransmisie.
#M11
ART. 82
(1) Orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia celor care utilizează exclusiv spectrul radio, are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale Societăţii Române de Televiziune destinate publicului din România, precum şi alte servicii de programe, libere la retransmisie şi fără condiţionări tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia României, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite prin reţeaua respectivă, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care România este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privaţi este ordinea descrescătoare a indicelui anual de audienţă.
#M9
(2) Distribuitorii care retransmit servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există; criteriul de departajare va fi ordinea descrescătoare a audienţei.
#B
(3) În mediul rural, pentru reţele cu mai puţin de 100 de abonaţi Societatea Română de Televiziune poate asigura gratuit recepţia programelor publice, în vederea retransmisiei.
(4) În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii vor asigura şi servicii de transmitere a programelor care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.
(5) În limita posibilităţilor, distribuitorii care retransmit servicii de programe prin reţele de comunicaţii electronice vor include în ofertele lor de programe serviciile publice ale Societăţii Române de Radiodifuziune, ale unui program de radiodifuziune naţional şi ale unui program de radiodifuziune local, private.

CAP. 6
Limitele dreptului de exclusivitate
ART. 83
Orice persoană are dreptul de a primi informaţii pe cale audio sau audiovizuală cu privire la orice problemă sau eveniment de interes public.
ART. 84
(1) În acest scop întinderea dreptului de exclusivitate dobândit prin contract de un radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor primar, este limitată de dreptul oricărui alt radiodifuzor, numit în continuare radiodifuzor secundar, de a difuza extrase cu privire la eveniment, cu condiţia să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de exploatare, după cum urmează:
a) prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar în scopul difuzării unui extras;
b) prin asigurarea de către organizator sau de alte persoane îndreptăţite a accesului radiodifuzorului secundar la locurile în care se desfăşoară evenimentul de interes public, pentru realizarea propriilor înregistrări în scopul editării unui extras.
#M9
(2) Accesul prevăzut la alin. (1) lit. b) garantează libera alegere pentru radiodifuzori a unor scurte extrase din semnalul radiodifuzorului care efectuează transmisia, cu identificarea cel puţin a sursei, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil din motive practice.
(3) Ca alternativă, Consiliul poate stabili un sistem echivalent care să asigure accesul în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii prin alte mijloace.
#B
ART. 85
(1) Extrasul reprezintă o scurtă succesiune de imagini şi sunete cu privire la un eveniment de interes public, în scopul informării publicului asupra aspectelor esenţiale ale evenimentului respectiv.
(2) Dacă un eveniment de interes general este alcătuit din mai multe elemente autonome din punct de vedere organizatoric, fiecare element va fi considerat un eveniment de interes public.
(3) Dacă un eveniment de interes general se derulează pe parcursul mai multor zile, radiodifuzorii secundari au dreptul la difuzarea unui singur extras pentru fiecare zi.
#M9
(4) Indiferent de alcătuirea şi desfăşurarea evenimentului de interes general, durata extrasului nu va putea depăşi 90 de secunde.
(5) Extrasele pot fi folosite de radiodifuzori numai în programele de ştiri cel mult 24 de ore de la transmisia originară. În cazul serviciilor media audiovizuale la cerere, ele pot fi folosite doar în cazul în care acelaşi program este oferit sub formă de înregistrare de către acelaşi furnizor de servicii media audiovizuale.
#B
(6) Toate elementele programului sau ale înregistrării neutilizate pentru realizarea extrasului vor fi distruse de radiodifuzorul secundar după difuzarea extrasului.
(7) În cazul în care extrasul este realizat prin înregistrarea semnalului unui radiodifuzor primar, el trebuie să menţioneze numele acestuia sau să conţină sigla lui, cu excepţia cazului în care radiodifuzorii implicaţi decid altfel.
(8) Extrasul nu poate fi difuzat înainte ca radiodifuzorul primar să fi difuzat evenimentul, cu excepţia cazului în care radiodifuzorul primar nu difuzează evenimentul timp de 24 de ore de la producerea lui.
(9) Un extras difuzat nu poate fi redifuzat decât dacă există o legătură directă între conţinutul său şi un alt eveniment de actualitate.
#M9
(10) Sub rezerva altor aranjamente convenite între părţi, radiodifuzorii primari nu vor putea impune radiodifuzorilor secundari plata dreptului de difuzare a unui extras. În cazul în care se prevăd compensări, acestea nu pot depăşi costurile suplimentare generate direct de oferirea accesului.
#M9
ART. 86
(1) Oricare radiodifuzor stabilit în spaţiul comunitar are acces, în condiţii corecte, rezonabile şi nediscriminatorii, la evenimente de mare interes pentru public transmise în exclusivitate de către un radiodifuzor aflat sub jurisdicţia României, în scopul realizării de reportaje scurte de ştiri.
#M11
(2) Radiodifuzorul aflat sub jurisdicţia României care a dobândit drepturi de exclusivitate asupra unui eveniment de mare interes pentru public are obligaţia de a asigura accesul, în condiţiile alin. (1), pentru câte un singur radiodifuzor din fiecare stat membru al Uniunii Europene.

#B


CAP. 7
Contravenţii şi sancţiuni
ART. 87
Orice clauze contractuale, indiferent de părţi, care încalcă, în domeniul audiovizualului, dreptul publicului de a primi informaţii de interes public şi libera concurenţă sunt nule.
#M11
ART. 88
(1) Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter normativ emise în baza şi pentru aplicarea acesteia revin Consiliului, cu excepţia prevederilor aplicabile licenţelor de emisie, licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru ori autorizaţiilor tehnice, a căror respectare, supraveghere, control şi, respectiv, sancţionare a încălcării revin de drept Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, în conformitate cu atribuţiile pe care le are, conform legii.
(2) *** Abrogat
#M9
(3) În exercitarea atribuţiilor de supraveghere personalul de control poate solicita furnizorilor de servicii media sau distribuitorilor de servicii informaţiile necesare în aplicarea prezentei legi, precizând temeiul legal şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.
#B
ART. 89
Exercitarea activităţii de control prevăzute la art. 88 se realizează, în condiţiile prezentei legi, astfel:
a) din oficiu;
b) la cererea unei autorităţi publice;
c) ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor prezentei legi;
#M8
d) ca urmare a plângerii depuse de organizaţii neguvernamentale specializate în protejarea drepturilor omului, a drepturilor femeii şi copilului.
#M9
ART. 90
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor;
b) utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale;
c) utilizarea comunicării comerciale audiovizuale cu conţinut publicitar mascat;
d) nerespectarea prevederilor legale privind acordarea dreptului la replică;
e) difuzarea unui serviciu de programe în afara zonei specificate în licenţa audiovizuală;
f) exploatarea licenţelor audiovizuale de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora;
g) programarea şi furnizarea de programe, cu încălcarea prevederilor art. 27, art. 28, art. 29 alin. (1) - (7), art. 31 alin. (7), art. 32, art. 34, art. 35 alin. (1), art. 36, art. 39, art. 40, art. 41 şi ale art. 85 alin. (3) - (9);
#M11
h) nerespectarea prevederilor art. 3, art. 17 alin. (4), art. 49, art. 54 alin. (2) şi ale art. 58 alin. (1);
#M9
i) retransmisia de către un distribuitor a unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 75 alin. (1) şi (2) şi nu a obţinut autorizaţia de retransmisie;
j) retransmisia de către distribuitori a serviciilor de programe, cu încălcarea prevederilor art. 74 şi 82;
k) furnizarea unui serviciu media fără a deţine licenţă audiovizuală sau în lipsa notificării prevăzute la art. 74 alin. (5);
l) refuzul furnizorului sau distribuitorului de servicii media de a comunica personalului de control, în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (3), informaţiile solicitate.
#M11
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 200.000 lei.
#B
(3) În cazul în care Consiliul decide că efectele unei fapte prevăzute la alin. (1) sunt minore, va adresa o somaţie publică de intrare în legalitate.
(4) Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta lege se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite anterior, pe o perioadă de cel mult un an.
#M11
ART. 90^1
(1) Constituie contravenţii şi următoarele fapte:
a) transmisia serviciilor de programe fără licenţă de emisie, licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau autorizaţie tehnică;
b) nerespectarea datelor tehnice, a parametrilor ori a condiţiilor din licenţa de emisie, din licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru sau din autorizaţia tehnică;
c) fapta titularului licenţei de emisie ori a titularului licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru de a refuza să se supună controlului sau să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite documentele solicitate.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.
#M11
ART. 91
(1) Constituie contravenţie nerespectarea de către furnizorii sau distribuitorii de servicii a dispoziţiilor prezentei legi prevăzute la art. 22 alin. (1), art. 24 alin. (1) şi (2), art. 26^1 alin. (1), art. 31 alin. (1), (3), (4) şi (5), art. 39^1 şi art. 48, precum şi ale deciziilor având caracter normativ emise de Consiliu.
#M9
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) Consiliul va emite o somaţie conţinând condiţii şi termene precise de intrare în legalitate.
#M11
(3) În cazul în care furnizorul sau distribuitorul de servicii nu intră în legalitate în termenul şi în condiţiile stabilite prin somaţie ori încalcă din nou aceste prevederi, se aplică o amendă contravenţională de la 5.000 lei la 100.000 lei.
#M9
ART. 91^1 *** Abrogat
#B
ART. 92
Cuantumul amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 90 şi 91 poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia indicelui inflaţiei.
#M11
ART. 93
(1) Sancţiunile pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi se aplică prin acte emise de Consiliu sau de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.
#M2
(2) Deciziile de sancţionare adoptate de Consiliu în conformitate cu prevederile art. 90 şi 91 îşi produc efectele de la data comunicării.
#M11
(3) Actele emise în condiţiile prevăzute la alin. (1) pot fi atacate direct la secţia de contencios administrativ a curţii de apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la comunicare; termenul de 15 zile nu suspendă de drept efectele acestora.
#M2
(4) Actele emise în condiţiile alin. (1) şi neatacate în termenul prevăzut la alin. (3) constituie de drept titlu executoriu.
#M11
ART. 93^1
(1) Radiodifuzorul căruia i s-a aplicat o sancţiune sau i s-a adresat o somaţie de intrare în legalitate de către Consiliu are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii sau ale somaţiei, în formularea transmisă de Consiliu.
(2) În cazul serviciilor de programe de televiziune, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18,00 - 22,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
(3) În cazul serviciilor de programe de radiodifuziune sonoră, textul somaţiei sau al sancţiunii se difuzează în următoarele 24 de ore de la comunicare, de cel puţin 3 ori, în intervalul 6,00 - 14,00, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
(4) Pentru serviciile de programe de televiziune sau de radiodifuziune sonoră care, în intervalele orare precizate la alin. (2) şi (3), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancţionare sau în somaţie.
(5) Nerespectarea prevederilor alin. (1) - (4) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 2.500 lei la 50.000 lei.
#M11
ART. 94
Contravenţiilor constatate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 32.
#M6
ART. 95
(1) În cazul săvârşirii repetate a uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) şi la art. 91 alin. (1), Consiliul poate decide aplicarea uneia dintre următoarele sancţiuni:
#M2
a) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 10 minute, între orele 19,00 şi 19,10, numai textul deciziei de sancţionare;
b) obligarea radiodifuzorului de a difuza timp de 3 ore, între orele 18,00 şi 21,00, numai textul deciziei de sancţionare;
c) reducerea cu până la jumătate a termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale, cumulată cu sancţiunea prevăzută la lit. a).
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate numai gradual, astfel:
a) sancţiunea prevăzută la lit. a), numai după ce, în prealabil, radiodifuzorul a mai fost amendat de cel puţin două ori;
b) sancţiunea prevăzută la lit. b), numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. a);
c) sancţiunea prevăzută la lit. c), numai după aplicarea de cel puţin două ori a sancţiunii prevăzute la alin. (1) lit. b).
#M5
(3) *** Abrogat
#M9
ART. 95^1
Consiliul poate decide retragerea licenţei audiovizuale sau a dreptului de furnizare a serviciului media audiovizual la cerere, în cazul săvârşirii repetate de către furnizorul de servicii media a uneia dintre următoarele fapte:
#M2
a) incitarea publicului la ură naţională, rasială sau religioasă;
b) incitarea explicită la violenţă publică;
c) incitarea la acţiuni care au drept scop disoluţia autorităţii de stat;
d) incitarea la acţiuni teroriste.
#M2
ART. 95^2
(1) Deciziile emise în condiţiile art. 95 şi 95^1 pot fi atacate la secţia de contencios administrativ a curţii de apel; soluţionarea cauzei se face în cel mult 15 zile de la sesizare.
(2) Contestaţia nu suspendă de drept sancţiunea, dar instanţa poate hotărî, la cerere, după 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei, suspendarea sancţiunii până la pronunţarea hotărârii definitive şi irevocabile.
(3) Hotărârea curţii de apel poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.
(4) Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie este definitivă şi irevocabilă şi se ia în cel mult 10 zile de la depunerea recursului.
#M11
ART. 96
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă penală de la 5.000 lei la 100.000 lei transmisia serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune fără licenţă de emisie sau licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, dacă fapta prezintă pericol pentru siguranţa naţională, ordinea publică sau sănătatea publică ori poate crea probleme de natură economică sau operaţională altor furnizori de reţele ori servicii de comunicaţii electronice sau utilizatorilor.
#M9
(1^1) *** Abrogat
#M11
(2) *** Abrogat
(3) *** Abrogat
#M9
(4) În cazul săvârşirii infracţiunilor prevăzute la alin. (1) instanţa poate dispune şi aplicarea dispoziţiilor Codului penal privind confiscarea specială.

#B


CAP. 8
Dispoziţii tranzitorii şi finale
#M2
ART. 97
(1) Licenţele de emisie pentru comunicaţia audiovizuală pe cale radioelectrică, acordate pe baza prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările ulterioare, constituie licenţe audiovizuale, în condiţiile prezentei legi, şi rămân valabile până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate; procedura acordării licenţelor de emisie se supune aceloraşi condiţii.
#B
(2) Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliu în temeiul art. 32 alin. (1) din Legea nr. 48/1992, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea timp de cel mult un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3) Licenţele de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune transmisă prin cablu, în sensul art. 22 din Legea nr. 48/1992, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, în condiţiile legii.
ART. 98
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, salarizarea funcţionarilor publici şi a personalului încadrat cu contract individual de muncă în Consiliu se face la nivelul corespunzător celorlalte autorităţi publice autonome aflate sub controlul Parlamentului, conform anexei nr. I pct. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pe lângă salariul de bază şi sporurile prevăzute de legislaţia muncii, personalul aparatului propriu al Consiliului beneficiază şi de următoarele sporuri:
- spor de stabilitate de 5 - 20% din salariul de bază; pentru persoane cu o vechime în instituţie de cel puţin 2 ani, 5%, şi pentru fiecare an în plus câte 3%, fără a depăşi un spor total de 20%;
#M10
- [Liniuţa a 2-a] *** Abrogată
#B
- premiu anual corespunzător salariului de bază realizat în ultima lună a anului pentru care se face plata.
ART. 99
Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

#M9
Prezenta lege transpune prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 298 din 17 octombrie 1989, astfel cum a fost modificată de Directiva 97/36/CEE şi de Directiva 2007/65/CE.

#CIN
NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. II şi art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 ( #M9 ), cu modificările ulterioare.
#M11
"ART. II
(1) Dispoziţiile alin. (1) - (5) ale art. 31 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt aplicabile numai programelor produse după 19 decembrie 2009.
(2) Licenţele audiovizuale analogice de televiziune existente la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi prelungite până la o dată impusă de măsurile stabilite de strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional şi nu mai târziu de data încetării obligatorii a emisiei analogice.
(3) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale va elabora, în colaborare cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerul Finanţelor Publice, Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, document care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(4) *** Abrogat
(5) În procesul de elaborare şi implementare a strategiei prevăzute la alin. (3) vor fi adoptate acele soluţii tehnice care asigură cea mai eficientă utilizare a spectrului radio, cu respectarea cerinţelor de calitate a semnalului transmis.
(6) *** Abrogat
#M9
(7) În vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. (3) lit. i) şi l), Consiliului Naţional al Audiovizualului i se vor aloca suplimentar resursele bugetare necesare pentru asigurarea personalului, a formării profesionale a acestuia şi pentru achiziţionarea dotărilor tehnice corespunzătoare."
#M9
"ART. III
Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se adresează tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, aflaţi sub jurisdicţia României, şi se aplică tuturor serviciilor media audiovizuale, astfel cum sunt ele definite la art. 49 şi 50 din Tratatul Uniunii Europene şi oferite publicului prin reţele de comunicaţii electronice, în sensul art. 2 lit. (a) din Directiva 2002/21/CE, în conformitate cu prevederile Directivei 89/552/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 octombrie 1989 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau norme administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale, cu modificările şi completările ulterioare."

Legislaţie 24 Iunie 2010, 13:42

Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată şi actualizată)

Privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune (actualizată pană...

Legea nr. 41 din 17 iulie 1994 (republicată şi actualizată)

www.radioromania.ro

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată

Actul normativ aduce modificări Legii privind publicitatea şi articolului 29 din Legea audiovizualului.

Legea care interzice publicitatea la țigări electronice sau produse cu tutun, promulgată
Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia

Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia

El este primul jurnalist american arestat pentru spionaj în Rusia după Războiul Rece.

Jurnalistul american Evan Gershkovich, condamnat la 16 ani de închisoare în Rusia
GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat

GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat

Bărbatul a fost reținut pentru trafic de droguri de risc.

GALAȚI: Un bărbat a fost prins în timp ce aducea în țară 10 kilograme de cannabis printr-o firmă de curierat
ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

Victimele au ajuns la urgențe cu febră severă.

ARAD: Patru decese în cinci zile, din cauza caniculei

Republica Moldova: Fermierii cer declanșarea Stării de Urgență în agricultură, din cauza secetei

Specialiștii spun că Republica Moldova se confruntă cu o...

Republica Moldova: Fermierii cer declanșarea Stării de Urgență în agricultură, din cauza secetei

BACĂU: Bunuri de 23.000 de lei, furate de doi minori dintr-o societate comercială

Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore.

BACĂU: Bunuri de 23.000 de lei, furate de doi minori dintr-o societate comercială

CNAS: Serviciile de diagnosticare oncologică pentru persoanele neasigurate, finanţate de la bugetul de stat

Există un total de 16.764.725 de persoane asigurate la...

CNAS: Serviciile de diagnosticare oncologică pentru persoanele neasigurate, finanţate de la bugetul de stat

Ministrul Transporturilor: Circulația pe Valea Oltului, reluată pe 9 august. „Defrișările, imposibile noaptea chiar și cu batalioane de ostaşi galbeni pe versanţi”

Ministrul Transporturilor a spus că raportul pe care l-a...

Ministrul Transporturilor: Circulația pe Valea Oltului, reluată pe 9 august. „Defrișările, imposibile noaptea chiar și cu batalioane de ostaşi galbeni pe versanţi”

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui centru comercial din Constanța

Mașina a ars aproape în totalitate.

Mașină cuprinsă de flăcări în parcarea unui centru comercial din Constanța

BUCUREȘTI: Lista evenimentelor din acest weekend

Dacă nu îți petreci timpul liber pe litoral sau la munte pe...

BUCUREȘTI: Lista evenimentelor din acest weekend

Cod galben de inundaţii pe râuri din opt bazine hidrografice, conform INHGA

Atenţionarea se află în vigoare până sâmbătă .

Cod galben de inundaţii pe râuri din opt bazine hidrografice, conform INHGA

Eurostat: România, țara UE cu cei mai mulți copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială

Și în rândul adulților situația este asemănătoare, în România...

Eurostat: România, țara UE cu cei mai mulți copii expuși riscului de sărăcie și excluziune socială