Priorităţile şi obiectivele strategice de dezvoltare ale Consiliului de Administraţie al SRR

Perioada 2010 - 2014

02 Decembrie 2010, 18:15

Preambul

In ultima perioadă, Radio România – în continuare societatea - a parcurs un proces de transformare şi trecere treptată de la forma clasică a radioului (exclusiv pe unde radio), la abordări moderne ale transmiterii mesajului, utilizând instrumentele create pentru noile media şi dezvoltarea tehnologică. Cu toate acestea, etapele au fost parcurse lent, în parte şi din cauza faptului că Radioul public s-a aflat într-o permanentă luptă cu propriile condiţii de lucru.

In urma analizării situaţiei actuale, prin Hotărârea 5/20.08.2010, s-au conturat domeniile de activitate în jurul cărora s-au stabilit priorităţile şi obiectivele strategice ale Consiliului de Administraţie al societăţii, în perioada 2010 – 2014.

Capitolul 1. Sediul central al Societăţii Române de Radiodifuziune

Una dintre dificultăţile întâmpinate este dată de sediul actual al radioului public, construit acum mai bine de 50 de ani, şi care s-a degradat, în special din cauza numeroaselor mişcări seismice (inclusiv dezastruosul cutremur din ’77). În timp ce societatea a evoluat, cerinţele publicului în materie de informare au devenit tot mai diversificate iar fenomenul radio s-a dezvoltat, întreaga infrastructură a devenit neadecvată la cerinţele actuale (fisuri în perete, ventilaţie necorespunzătoare pe care o necesită personalul şi aparatura modernă, geamuri neetanşate etc.). Pentru a soluţiona această problemă, obiectivul strategic principal este crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii SRR, instituţie strategică de interes naţional.

In atingerea obiectivului se va urmări folosirea, cu maximă responsabilitate, a spaţiilor, resurselor şi bugetului societăţii,în condiţiile în care vor fi parcurse, cu prioritate, etapele privind:

* inventarierea demersurilor efectuate în vederea identificării soluţiei optime pentru efectuarea consolidărilor necesare şi/sau construirea unui nou sediu pentru societate;
* continuarea demersurilor necesare pentru identificarea şi obţinerea unui teren, în vederea construirii, după caz, şi a unui nou sediu, în condiţiile prezervării Casei Radio ca simbol;
* parcurgerea, până la sfârşitul mandatului, a cât mai multor etape aferente lucrărilor de consolidare și/sauconstrucţie;
* asigurarea condiţiilor pentru continuitatea emisiei în situaţii speciale (dezastre, calamităţi etc.).

Capitolul 2. Editorial

In acest domeniu se va urmări creşterea competitivităţii Radio România, în peisajul media intern şi internaţional, şi diferenţierea lui prin calitatea produselor oferite, din punct de vedere al credibilităţii, influenţei, autenticităţii, obiectivităţii şi audienţei.

Obiectivul poate fi atins prin următoarele direcţii strategice:

1. managementul conţinutului editorial al tuturor posturilor Radio România.
2. managementul formatelor muzicale ale tuturor posturilor Radio România (definirea formatelor, testarea pieselor muzicale şi stabilirea playlist-urilor, programarea automată a pieselor muzicale în desfăşurarea programelor, sound unitar, corelarea formatelor cu dinamica publicului ţintă şi cu obiceiurile de ascultare).
3. poziţionarea/repoziţionarea posturilor în funcţie de strategia de marketing derivată din obiectivele editoriale.
4. dezvoltarea ofertei de produse radio (posturi, grile, programe etc.) în funcţie de evoluţiile societăţii şi de cerinţele pieţei, cu accent pe promovarea valorilor autentice, culturale şi ştiinţifice, a reperelor morale şi profesionale din societatea românească, identificarea şi crearea de modele educative, respectarea şi cultivarea limbii române.
5. continuarea dezvoltării produselor new media (gestionarea feed-back-ului, canale multiple de feed-back, implementare CRM, Call Center).
6. introducerea sistemului de control al calităţii programelor (air checks) la toate posturile (sistematizarea şi dezvoltarea feedback-ului intern, analiza emisiunilor în cadrul redacţiilor, monitorizarea internă).
7. implicarea activă a jurnalistului în vederea transmiterii prompte a informaţiei, în complexitatea ei, conform misiunii şi valorilor Radioului public, şi valorificarea ei prin diversificarea canalelor de distribuţie, în vederea consolidării poziţiilor de audienţă dobândite şi mai apoi a creşterii audienţei.
8. reconsiderarea organizării şi funcţionării sistemului corespondenţilor interni şi externi.
9. introducerea Marketingului de Proiect ca nou criteriu de eligibilitate a proiectelor editoriale.

Este necesară, de asemenea, schimbarea de atitudine a jurnaliştilor/realizatorilor (reglementat printr-un cod de conduită/set de norme care să cuprindă criterii clare de evaluare) în ceea ce priveşte modul de abordare a invitaţilor la microfon, dar şi în privinţa imaginii personale, în timpul emisiunilor, mai ales în condiţiile în care, prin abordarea specifică new media, acestea sunt transmise şi video. De asemenea, pentru dezvoltarea ofertei de produse radio este recomandabilă: valorificarea interviurilor cu personalităţi (ale vieţii sociale, politice, artistice etc.) prin ştiri autentice, direct de la sursă; readucerea, în prim plan, a unor produse care să constituie puncte forte ale Radio România (ex. jurnalismul de investigaţie); asigurarea unei interactivităţi mărite pe toate site-urile corporaţiei (chat, comentariu la orice tip de articol, forum, blog, instant messenger, skipe, google talk), antrenând astfel societatea civilă într-un proces de control al calităţii programelor.

Capitolul 3. Resurse umane

Obiectivul principal al acestui domeniu este crearea condiţiilor optime pentru desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii de resurse umane, în cadrul societăţii.

Direcţiile strategice recomandate pentru atingerea obiectivului principal au în vedere analizarea situaţiei actuale a practicilor de resurse umane din SRR şi aplicarea de noi programe unitare, urmărind înlăturarea barierelor administrative, elaborarea unei politici de resurse umane şi instituirea în organizaţie a sistemului de management al carierei, prin:

• adoptarea unor soluţii de recrutare a personalului, bazate pe mijloace adecvate de selecţie şi criterii de încadrare, inclusiv din punct de vedere al sănătăţii (în funcţie de fişa postului şi caracteristicile locului de muncă, în vederea depistarii sau evitării afecţiunilor profesionale);
• analiza fluxurilor de producţie/activităţi şi estimarea, pe această bază, a nevoilor de personal;
• adoptarea unui nou nomenclator de funcţii, ierarhizarea acestora şi introducerea unui sistem de indicatori de performanţă pentru funcţiile de execuţie şi de conducere;
• refacerea unitară a fişelor de post;
• realizarea unui program unitar de instruire a salariaţilor/colaboratorilor societăţii (învăţare la distanţă, e-learning) şi de perfecţionare a angajaţilor;
• instituirea unui program pentru identificarea, perfecţionarea şi fidelizarea personalului cu competenţe rare;
• crearea unui furnizor de formare specifică: Academia Radio România;
• constituirea unui sistem de salarizare motivant, a unui sistem de recompense şi sancţiuni după principiul performanţă maximă pe post - recompensă maximă;
• introducerea sistemului de evaluare a personalului de execuţie, perfecţionarea sistemului de evaluare a managementului;
• continuarea informatizării activităţilor din domeniul resurselor umane;

Capitolul 4. Comunicare şi Marketing

Domeniul „comunicării şi al marketingului” necesită o abordare diferenţiată. În ceea ce priveşte comunicarea, se disting trei subdomenii ale acestei arii de activitate: comunicare internă (procesele comunicaţionale din interiorul organizaţiei), comunicare publică (schimburile informaţionale pe care societatea le are cu publicul extern – ascultători, presă etc.) şi comunicarea instituţională (raporturile pe care instituţia le va oficializa cu organizaţii partenere, naţionale sau internaţionale).

Obiectivul principal al sub-domeniului “comunicare internă” este informarea transparentă, eficientă şi promptă, în procesul decizional, în vederea obţinerii rezultatelor scontate.

Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi urmărite ca direcţii strategice principale:

1. stabilirea, formalizarea şi informarea privind regulile şi posibilităţile de comunicare internă, atât pe orizontală cât şi pe verticală.
2. asigurarea unui circuit constant al informaţiei, printr-un feed-back bidirecţional, la/între toate nivelurile ierarhice.

Obiectivul principal al acestui subdomeniu, poate fi atins prin stabilirea unei ierarhii a importanţei comunicărilor interne, analizarea canalelor oficiale de comunicare şi a impactului acestora în diseminarea informaţiilor, astfel încât destinatarii să acorde credibilitate canalelor oficiale de informare internă şi, după caz, să le verifice direct la sursă.

In ceea ce priveşte comunicarea publică, obiectivul principal este transmiterea, cu vizibilitate multiplă, a tuturor intenţiilor, capacităţilor productive şi rezultatelor societăţii, în scopul creşterii credibilităţii, notorietăţii, audienţei şi asigurării prezenţei organizaţiei în topul furnizorilor de servicii media şi culturale.

Astfel, direcţiile strategice, necesar a fi parcurse în vederea atingerii obiectivului, au în vedere:

1. elaborarea unui concept de utilizare a instrumentelor de comunicare (media, directă, prin sampling, outdoor, prin publicaţii proprii, comunicate, diseminare indirectă etc.) în funcţie de scop şi public (captiv sau variabil).
2. fundamentarea viziunii de comunicare prin sincronizarea cu strategia obţinută din studiul de marketing, atât în plan organizaţional cât şi artistic, editorial, strategic şi, atunci când este oportun, economic.
3. elaborarea strategiei anuale, cu obiective clare, în considerarea interdependenţei cu obiectivele tuturor structurilor din cadrul organizaţiei.
4. elaborarea unei strategii unitare de promovare a posturilor, ţinând cont de necesitatea promovării reciproce a produselor editoriale, sub cupola Radio România.
5. reconsiderarea instrumentului “Revista Radio”.
6. informarea eficientă, pe toate căile, a beneficiarilor în vederea conştientizării importanţei serviciului public de radiodifuziune, sub un brand unitar (on/off air).

Comunicarea instituţională are ca obiectiv principal valorificarea potenţialului organizaţiei, prin sistemul parteneriatului cu terţe persoane juridice (de drept public sau privat), atât naţionale, cât şi internaţionale.

Pentru atingerea acestui obiectiv se recomandă:

1. stabilirea criteriilor de selecţie, în conformitate cu viziunea, misiunea, valorile şi principiile Radio România.
2. analiza ofertelor de parteneriat şi a oportunităţilor conţinute.
3. prospectarea oportunităţilor neexploatate şi identificarea, prin selecţie, a parteneriatelor necesare şi utile.

In domeniul „marketing”, obiectivul fundamental, aplicarea celor mai eficiente şi cuantificabile modalităţi de a identifica şi planifica publicul ţintă, în conformitate cu misiunea organizaţiei, printr-o viziune unitară şi coerentă,presupune următoarele direcţii strategice:

1. identificarea pieţei concurenţiale.
2. elaborarea strategiei anuale, cu obiective specifice, măsurabile, abordabile, realiste/relevante şi încadrabile în timp (SMART), în considerarea interdependenţei acestora cu obiectivele tuturor structurilor din cadrul organizaţiei.
3. dezvoltarea activităţii de cercetare calitativă/cantitativă, în scopul îmbunătăţirii, dezvoltării produselor şi adaptării acestora la nevoile şi aşteptările publicului, inclusiv prin întărirea prezenţei societăţii în organismele şi structurile de profil.

Capitolul 5. Economic şi financiar

Obiectivul principal al domeniului este asigurarea stabilităţii financiare şi a echilibrului bugetar.Astfel, ca direcţii strategice, vor fi urmărite:

1. întărirea controlului cheltuielilor, maximizarea veniturilor proprii şi a celor de la bugetul de stat.
2. perfecţionarea procedurii de elaborare şi repartizare a bugetului (anual/multianual) al societăţii, implementarea modului de lucru cu bugetarea proiectelor şi activităţilor.
3. crearea unui compartiment pentru identificarea oportunităţilor de finanţare.
4. identificarea, analizarea şi reducerea cheltuielilor neeconomicoase la nivelul tuturor departamentelor societăţii.

Capitolul 6. Tehnic

Principalul obiectiv al acestui domeniu este asigurarea şi dezvoltarea capacităţilor tehnice pentru producţie, emisie, transmisie, receptie, servicii etc. la standardele calitative propuse.

Astfel, este necesară urmărirea:

1. reconsiderării necesităţilor de spectru ale societăţii, atât în modalităţile actuale de emisie, cât şi în perspectiva trecerii la radio digital (T-DAB), conform strategiei de acoperire a teritoriului naţional.
2. implementării soluţiilor specifice radioului digital şi înscrierii în competiţia de atribuire a multiplexoarelor pentru emisia digitală.
3. adoptării de soluţii tehnice performante pentru producţie şi emisie radio.
4. obţinerii unui sunet de calitate la emisie.
5. realizării controlului obiectiv al transmisiei, transportului de semnal şi al calităţii recepţiei programelor.
6. conservării arhivei Radio România şi accelerării procesului de digitizare a patrimoniului audio al societăţii.
7. creşterii capacităţii de utilizare a tehnologiei IT&C existente.
8. identificării soluţiilor tehnice, în vederea prezenţei serviciului public de radiodifuziune, în format radio on air, în spaţii publice.
9. implementării sistemului TRAFFIC ANNOUNCEMENT.
10. extinderii către studiourile teritoriale a funcţionalităţilor SII din societate.
11. retehnologizării uniforme a studiourilor teritoriale.
12. pregătirii soluţiilor tehnice pentru rezolvarea problemelor legate de sediul central al societăţii.
13. utilizării, la scară cât mai largă a „software-ului liber”.
14. modernizării parcului auto al societăţii.

Capitolul 7. Organizaţional

Principalul obiectiv al acestui domeniul este asigurarea instrumentelor necesare bunei funcţionări a serviciului public, în condiţiile permanenţei specifice, şi dezvoltarea culturii organizaţionale.

Pentru aceasta, vor trebui urmărite:

1. organizarea activităţii tuturor salariaţilor societăţii, astfel încât prestarea muncii să se realizeze, în condiţiile remunerării decente şi fără a se aduce atingere drepturilor şi libertăţilor stabilite prin lege, 365 de zile pe an, 7 zile pe săptămână, 24 de ore din zi.
2. analiza instrumentelor existente, elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii, a normelor şi procedurilor subsecvente.
3. implementarea procedurilor, auditul şi certificarea SRR, conform standardelor de management al calităţii, mediului, securităţii în muncă etc.
4. analiza şi reconsiderarea delegării de competenţe şi responsabilităţi şi a coordonării pe orizontală, în vederea unei mai bune aplicări a principiilor descentralizării decizionale şi/sau ale simplificării administrative.
5. elaborarea de proceduri controlabile şi stimularea contribuţiei creative a factorilor de decizie, asumarea răspunderii individuale în vederea orientării către rezultat, mobilitate organizaţională.
6. reconsiderarea organizării şi funcţionării sistemului posturilor naţionale, regionale şi locale, redimensionarea acestuia.
7. diagnoza organizaţională pentru stabilirea tipului de cultură organizaţională care să permită diseminarea, înţelegerea, acceptarea şi implementarea planurilor de măsuri.
8. îmbunătăţirea cadrului legal care asigură organizarea şi funcţionarea societăţii.
9. crearea instituţiei dialogului social.

Capitolul 8. Monitorizare şi control

Principalele obiective ale domeniului sunt asigurarea informării, în termen, cu privire la funcţionarea organizaţiei şiidentificarea măsurilor necesare în vederea eliminării disfuncţionalităţilor.

Astfel, pentru atingerea acestor obiective, se vor urmări:

Instituirea unui sistem de raportare periodică. realizarea de sondaje la toate nivelurile manageriale şi de execuţie din organizaţie. instituirea unui sistem de urmărire şi evaluare a atingerii obiectivelor şi a îndeplinirii sarcinilor. analiza şi îmbunătăţirea sistemului de verificare şi control, în scopul unei mai eficiente valorificări a măsurilor dispuse cu ocazia acestora.

Capitolul 9. Cultural

Radioul public şi-a asumat, încă de la înfiinţare, misiunea de promovare a culturii naţionale şi internaţionale, a valorilor autohtone, de educare şi de exploatare a tuturor oportunităţilor prin care să pună, la dispoziţia publicului şi produse complementare. Astfel, fie că este vorba despre produsele Arhivei de Aur sau ale Agenţiei de Presă Rador, patrimoniul existent sau viitor, fie că este vorba despre Formaţiile Muzicale sau târgurile de carte, Radio România trebuie să ofere publicului produse specifice de înaltă calitate, care să o distingă în procesul de captare a ascultătorului.

In acest domeniu, obiectivul fundamental este promovarea cu precădere a valorilor şi creaţiilor autentice - naţionale şi europene -, a diversităţii culturale, prin producerea, exploatarea şi fructificarea bunurilor şi valorilor culturale complexe respectiv furnizarea de servicii cultural–artistice, în scopul diversificării audienţei.

In contextul mediului concurenţial şi misiunii generale a radioului public, pentru atingerea obiectivului se vor urmări:

1. stabilirea unor criterii şi proceduri în vederea diminuării riscurilor creării unor produse fără impact.
2. stabilirea unei strategii de exploatare şi fructificare, sub formule multiple, a produselor/serviciilor şi a patrimoniului.
3. analiza ofertei în vederea adaptării modalităţii de expresie la spiritul contemporan.
4. stabilirea unor criterii şi proceduri în vederea obţinerii unui anumit standard de calitate al produselor şi serviciilor cultural-artistice.
5. stabilirea unor trasee/linii generale de acţiune, prin care să se faciliteze identificarea produselor societăţii(amprentare) de către beneficiari.
6. efectuarea analizelor de oportunitate pentru ca produsele/serviciile cultural-artistice să devină şi suport publicitar pentru societate.
7. elaborarea unor criterii evaluabile (de valabilitate, valoare, adresabilitate, performanţă, inovaţie etc.) a producerii bunurilor artistice.
8. analiza disfuncţiilor dintre structurile implicate în producerea, exploatarea şi fructificarea bunurilor şi valorilor culturale sau furnizarea de servicii cultural – artistice.

Notă:

- obiectivele strategice sunt redactate cu caractere aldine şi cursive;

- direcţiile strategice pentru atingerea obiectivelor sunt numerotate, fără însă ca numerotarea să ierarhizeze ordinea de abordare a acestora.

www.radioromania.ro

Sursele improvizate de încălzire pot pune viața în pericol, atrag atenția pompierii

Sursele improvizate de încălzire pot pune viața în pericol, atrag atenția pompierii

Verificaţi mijloacele de încălzire şi coşurile de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi pentru a depista şi a remedia...

Sursele improvizate de încălzire pot pune viața în pericol, atrag atenția pompierii
BUCUREȘTI: Se inaugurează pasajul Europa Unită

BUCUREȘTI: Se inaugurează pasajul Europa Unită

Lucrările au început în februarie 2022.

BUCUREȘTI: Se inaugurează pasajul Europa Unită
DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii

Clipuri în care anumite persoane cu reputaţie la nivel naţional girează aceste "programe de investiţii" sunt publicate adesea...

DNSC: Noi postări online care promovează false oportunităţi de investiţii
SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

Individul a fost internat într-o unitate medicală.

SIBIU: Înarmat cu un cuțit, un tânăr a ameninţat trecătorii şi a tăiat anvelopele mai multor maşini

Se lansează abonamentele și biletele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

Pe lângă concertele simfonice şi camerale propuse de...

Se lansează abonamentele și biletele pentru concertele începutului de an la Sala Radio

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Delegația română a fost întâmpinată de directorul...

SUA: Premierul Ciolacu, la Mormântul Soldatului Necunoscut din Cimitirul Arlington | VIDEO

Preţul aurului, la maxime istorice

În România, gramul de aur s-a scumpit cu aproape 7 lei,...

Preţul aurului, la maxime istorice

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

Mecanismul de fraudă utilizat de gruparea infracţională...

Fraudă de 15 milioane de euro, în comerţul cu mașini la mâna a doua

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

Minorului i-au fost amputate două degete.

PRAHOVA: Copil rănit grav de explozia unei petarde

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Cele mai mari valori de trafic au fost înregistrate pe...

IGPF: Aproape un milion de persoane au tranzitat frontiera în perioada minivacanţei

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

În România interbelică, un om învață să zboare, ajunge pilot...

Premieră a Teatrului Național Radiofonic: Lecția de zbor, portretul unui Icar modern

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO

S-au împlinit 105 ani de la Marea Unire.

Ziua Națională, marcată printr-o ședință solemnă a Parlamentului | VIDEO