Concursuri pentru selecţia membrilor în Comitetul Director al SRR,

respectiv comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome din cadrul societăţii.

17 Aprilie 2014, 16:08

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concursuri pentru selecţia membrilor în comitetul director al SRR, respectiv comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome din cadrul societăţii, după cum urmează:

A. în domeniul Comunicare şi Marketing, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

B. în domeniul Organizaţional şi Resurse Umane, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

C. în domeniul Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

D. în domeniul Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Craiova;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

E. în domeniul Tehnic, Investiţional, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

F. în domeniul Editorial – reprezentanţi ai realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Constanţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectului de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii, la Secretariatul comisiei de concurs - camera nr.604, în perioada 17.04.2014 – 10.05.2014, în zilele lucrătoare, astfel:

- de luni până joi, între orele 8.30-17.00;

- vineri, între orele 8.30-14.30.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selecţia membrilor Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome, aprobat prin HCA nr.17/2011, republicat, cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:

· în perioada 13.05.2014 – 20.05.2014: etapa I - evaluarea proiectelor;
· în perioada 26.05.2014 – 30.05.2014: etapa a - II - a - interviul.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs persoane care ocupă funcţii de execuţie în cadrul societăţii, persoane care se află în raporturi contractuale civile cu societatea, precum şi persoane care nu se află în raporturi contractuale cu societatea şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1) Condiţii generale:

a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

b) să nu fi avut antecedente penale;

c) să nu se afle în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a comitetului director al societăţii şi a comitetelor directoare ale unităţilor funcţionale autonome, republicat, precum şi de cele ale Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

2) Condiţii specifice:

a) pentru domeniul Comunicare şi Marketing:

a.1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, sau după caz, studii universitare de licenţă absolvite;

a.2) să aibă experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

b) pentru domeniul Organizaţional şi Resurse Umane:

b.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite;

b.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile:minim 5 ani.

c) pentru domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial:

c.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice;

c.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

d) pentru domeniul Tehnic Investiţional:

d.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor inginereşti;

d.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

e) pentru domeniul Editorial - reprezentant al realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor:

e.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;

e.2) experienţă în domeniul editorial sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

e.3) experienţă în realizarea emisiunilor în limbi ale minorităţilor: minim 3 ani.

II. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a. Mapa de concurs:

- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

- copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii; copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare;

- copia carnetului de muncă (cu înregistrările efectuate până la data de 01.01 2011), adeverinţe care atestă îndeplinirea condiţiilor de experienţă specificate în anunţul public, însoţite de copii de pe contracte civile, contracte având ca obiect drepturile de autor sau conexe, adeverinţe eliberate de angajator pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu care să conţină informaţii privind funcţia deţinută, vechimea dobândită pe durata executării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, modificări intervenite, concediu fără plată, etc.

- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

- certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului;

- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

- memoriu de activitate, semnat;

- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, respectiv că înţelege să renunţe la orice stare de incompatibilitate până la data numirii în comitetul director al societăţii, respectiv în comitetele directoare ale unităţilor funcţionale autonome, în situaţia în care este declarat câştigător în cadrul concursului.

Copiile după actele din mapa de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

b. Proiectul în baza căruia se face evaluarea va fi întocmit şi structurat conform cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei aprobate prin Deciziile Consiliului de Administraţie al SRR nr. 70/2014 şi nr. 72/2014. Proiectul se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic CD/DVD şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, nepersonalizat, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, comitetul director şi domeniul pentru care candidează.

Anunţul se comunică public la avizierele societăţii, pe site-ul www.radioromania.ro şi în extras în mass-media. Condiţiile de participare la concurs, cerinţele speciale, tematica şi bibliografia se afişează pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri angajare.

Informaţii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de concurs:

> la telefon nr. 021.303.13.95, 021.303.18.13 şi nr. 021.303.18.72, de luni până joi între orele 8.30-17.00, vineri între orele 8.30-14.30;

> email: mihaela.priscu@radioromania.ro, alina.ciorpan@radioromania.ro, madalina.neacsu@radioromania.ro.

Anunţuri angajare 18 Mai 2023, 16:07

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURSURI
Anunţuri angajare 17 Mai 2023, 17:27

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA

ANUNȚ SUSPENDARE CONCURS REDACTOR STUDIOUL TIMIȘOARA
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:12

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice -...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul Contabilitate
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 16:07

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de economist în cadrul Direcției Economice - Serviciul...

Anunț concurs - 1 post de economist în cadrul Serviciului Contabilitate - Direcția Economică
Anunţuri angajare 09 Mai 2023, 15:54

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural

Concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de redactor în cadrul Direcției Programe - Radio...

Anunț concurs - 1 post de redactor la Radio România Cultural
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:25

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea unui post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 1 post de tehnician echipamente radio la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 14:19

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică

Anunț concurs organizat pentru ocuparea a 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică -...

Anunț concurs - 2 (două) posturi de inginer sunet la Serviciul Producție - Direcția Tehnică
Anunţuri angajare 05 Mai 2023, 13:36

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

Anunț concurs organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post de consilier în management la Centrul Proiecte...

Anunț concurs - 1 post de consilier în management la Centrul Proiecte Culturale și Evenimente

www.radioromania.ro

Se lansează noile abonamente la Sala Radio

Se lansează noile abonamente la Sala Radio

Abonamentele pentru perioada aprilie - iunie 2024 vor fi disponibile la vânzare în perioada 28 februarie – 5 martie 2024....

Se lansează noile abonamente la Sala Radio
Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor

Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor

Reprezentanții angajaților reclamă că mai multe companii naţionale, regii autonome şi/sau societăţi au fost exceptate de la...

Sindicalişti din aeroporturi protestează la Ministerul Finanţelor
Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio

Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio

În concertul de la Sala Radio, tânărul violoncelist român va interpreta Schumann: Concertul în la minor pentru violoncel şi...

Violoncelistul Jan Sekaci, laureat al Concursului J. Brahms, invitat la Sala Radio
Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

Scrimă: Amalia Covaliu a obținut medalia de bronz la Campionatele Europene, în proba de spadă

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

În timp ce explorează exponatele muzeului, vizitatorii...

MuzeAR: Aplicaţie bazată pe realitatea augmentată, lansată la Muzeul Etnografic al Moldovei

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Unul dintre cei suspecți ar fi angajat al firmei.

PRAHOVA: Seif furat din sediul unei case de pariuri

Ministrul Ivan: Până la finalul anului, vom avea servicii de cloud guvernamental

"Am parcurs toate etapele premergătoare achiziţiilor...

Ministrul Ivan: Până la finalul anului, vom avea servicii de cloud guvernamental

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Europarlamentarele și localele ar urma să se desfășoare pe 9...

Ministrul Boloş: România economiseşte 2 miliarde de lei prin comasarea alegerilor

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Suma alocată pentru acest an este de 3 milioane de lei.

Ministerul Culturii a început selecţia titlurilor de cărţi care vor fi cumpărate pentru bibliotecile publice

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

În vârstă de 67 de ani, juristul a condus Curtea...

Tamas Sulyok, noul președinte al Ungariei

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Pedepsele vin după meciurile disputate în ultimele două etape...

Fotbaliștii Antwi și Olaru, sancţionați alături de antrenorul Munteanu

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore

În schimb, judeţul Gorj a raportat cele mai puţine mame...

Doljul, între județele cu cele mai multe mame minore