Concurs pt. şef serviciu la Serviciul Buget Prognoză

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea,în conformitate cu procesul verbal nr.9/07.03.2017 al Comitetului Director, cu respectarea principiului transparenţei şi al tratamentului egal al tuturor candidaţilor, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea postului vacant  de şef serviciu la Serviciul Buget Prognoză.

Caiet de sarcini AICI

Concursul se desfăşoară, în conformitate cu prevederile Regulamentului de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, după cum urmează:

Etapa I – selecţia dosarelor: 31.03.2017-03.04.2017

Etapa II – analiza, evaluarea şi notarea proiectelor de concurs: 10.04.2017-19.04.2017

Etapa III –  susţinerea interviului: 27.04.2017-05.05.2017

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectelor de concurs şi a dosarului de concurs,  se fac la sediul societăţii, la Serviciul Resurse Umane-secretariatul comisiilor de concurs, în perioada   16.03.2017-30.03.2017, în zilele lucrătoare, astfel:

- deluni până joi, între orele 8.30-17.00;

- vineri între, orele  8.30-14.30.

Condiţii de participare la concurs: pentru a putea participa la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

I.1 Condiţiile generale de participare la concurs:

- să aibă cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

- să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

- să nu fi avut  antecedente penale;

- să nu se afle în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.(2) din Regulamentul de  selecţie a  personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013.

I.2 Condiţii specifice de participare la concurs:

- să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţăsau echivalentăsau studiiuniversitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul economic - finanţe, contabilitate, informatică de gestiune;

- să aibă vechimeîn domeniul economic-contabilitate, financiar, buget : minim 5 ani;

- să aibă vechime/experienţă în domeniul planificării şi urmăririi veniturilor şi cheltuielilor unui agent economic, de minim 3 ani;

- să cunoască limba română scris si citit (pentru persoanele care nu au cetăţenia română, dar sunt cetăţeni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene).

II Documentele necesare înscrierii la concurs

a. Dosarul de concurs:

- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;

- copie după actul de identitate sau, după caz,orice document care atestă identitatea, potrivit legii;

- copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- copiile documentelor care atestăîndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare la concurs;

- copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe  care să ateste îndeplinirea condiţiei de vechime prevăzută în condiţiile specifice de participare la concurs;

- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

- certificat medical/adeverinţă medicală care atestă  starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lunăanterior înscrierii la concurs;

- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

- memoriu de activitate semnat;

- declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute la art.3 alin.2 din Regulamentul de selecţie a personalului de conducere în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, aprobat prin HCA nr.145/2013, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat în funcţia de conducere.

Pentru cetăţenii români care au efectuat studiile superioare/universitare în străinătate, precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, care au efectuat studiile superioare/universitare în ţara de proveninţă, este necesară echivalarea/recunoaşterea, potrivit legii, a diplomelor de studii precizate în condiţiile specifice de participare la concurs. Totodată, în condiţiile în care documentele prevăzute pct.3,4,5,6,7 din dosarul de concurs sunt eliberate de către alte organisme decât cele de pe teritoriul României, acestea vor fi traduse şi legalizate.

Copiile după actele din dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs.

b. Proiectul de concurs- întocmit şi structurat cu respectarea cerinţelor caietului de sarcini şi a bibliografiei.

Proiectul de concurs se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf pe suport electronic (CD/DVD) şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, fără a conţine indicii privind identitatea autorului, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, postul pentru care candidează.Proiectul întocmit de candidat este limitat la un număr de cel mult 25 de pagini + Anexe, cu caractere Times New Roman, la un rând 12 pts, exclusiv titlurile şi subtitlurile.

Candidaţii pot obţine informaţii suplimentare privind dosarul de concurs de la secretariatul comisiei de concurs, în zilele lucrătoare,  la telefon nr. 021.303.1435, 021.303.1112, de luni până joi, între orele 8.30 - 17,00, vineri între orele  8.30 - 14.30 sau la adresa de e-mail:cristian.dragnea@radioromania.ro, iliegeorgeta@srr.ro,

Condiţiile de participare la concurs, caietele de sarcini şi bibliografia sunt afişate pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri de angajare.Adaugat: 16 Martie 2017
Actualizat: 16 Martie 2017