A N U N Ţ - Concursuri pentru selecţia membrilor în Comitetul Director al S.R.R.,

                                                                                       A N U N Ţ

 
Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea, organizează la sediul său din strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concursuri pentru selecţia membrilor în Comitetul Director al SRR, respectiv Comitetele Directoare ale studiourilor teritoriale şi ale unităţilor funcţionale autonome din cadrul societăţii, după cum urmează:
 
A. în domeniul Editorial cu accent pe Cercetare/Strategie şi Dezvoltare :
 
1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;
 
B. în domeniile Comunicare şi Marketing, astfel:
 
1 membru - în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;
 
G. în domeniile Administrativ, Economic şi Financiar, Comercial, astfel:
 
1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Bucureşti ;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Târgu-Mureş;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Timişoara;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Constanţa;
 
H. în domeniile Tehnic, Investiţional, astfel:
 
1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Bucureşti;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Craiova;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Târgu-Mureş;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Timişoara;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Constanţa;
 
I. în domeniul Editorial – reprezentanţi ai realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor, astfel:
 
1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Târgu-Mureş;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Timişoara;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;
 
Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectului de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii,  la Secretariatul comisiei de concurs - camera nr.604, în perioada 04.05.2015 – 08.05.2015, în zilele lucrătoare, astfel: de luni până joi, între orele 8.30-17.00vineri, între orele  8.30-14.30
 
Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selecţia membrilor Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor Comitetelor Directoare ale studiourilor teritoriale şi ale unităţilor funcţionale autonome, aprobat prin HCA nr.17/2011, republicat prin HCA nr.192/2015 şi completările ulterioare după cum urmează:
 
• în perioada 18.05.2015 – 28.05.2015: etapa I - evaluarea proiectelor;
• în perioada 02.06.2015 – 08.06.2015: etapa a - II - a - interviul.
 
I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS
 
Pot participa la concurs persoane care ocupă funcţii de execuţie în cadrul societăţii, persoane care se află în raporturi contractuale civile cu societatea, precum şi persoane care nu se află în raporturi contractuale cu societatea şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 
1) Condiţii generale:
 
a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;
 
b) să aibă studii superioare;
 
c) să aibă experienţă în domeniul în care a efectuat studiile, conform cerinţelor speciale din anunţul public;
 
d) să nu fi avut antecedente penale;
 
e) să nu se afle în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr.41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului  Director al societăţii şi a Comitetelor Directoare ale studiourilor teritoriale şi ale unităţilor funcţionale autonome, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele ale Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 
2) Condiţii specifice:
 
a) pentru domeniul Editorial cu accent pe  Cercetare/Strategie şi Dezvoltare:
 
a.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite;
 
a.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile:minim 5 ani.
 
b) pentru domeniul Comunicare şi Marketing:
 
b.1) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă  de licenţă sau echivalentă, sau după caz, studii universitare de licenţă absolvite;
 
b.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.
 
c) pentru domeniul Administrativ, Economic şi financiar, Comercial:
 
c.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice;
 
c.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.
 
d) pentru domeniul Tehnic Investiţional:
 
d.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor inginereşti;
 
d.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.
 
e) pentru domeniul Editorial - reprezentant al realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor:
 
e.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;
 
e.2) experienţă în domeniul editorial sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.
 
e.3) experienţă în realizarea emisiunilor în limbi ale minorităţilor: minim 3 ani.
 
II. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
 
a. Mapa de concurs:
 
- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către secretariatul comisiei de concurs;
 
- copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii; copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;
 
- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare;
 
- copia carnetului de muncă (cu înregistrările efectuate până la data de 01.01 2011), adeverinţe care atestă îndeplinirea condiţiilor de experienţă specificate în anunţul public, însoţite de copii de pe contracte civile, contracte având ca obiect drepturile de autor sau conexe, adeverinţe eliberate de angajator pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu care să conţină informaţii privind funcţia deţinută, vechimea dobândită pe durata executării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, modificări intervenite, concediu fără plată, etc.
 
- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;
 
- certificat medical/adeverinţă medicală care atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului;
 
- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;
 
- memoriu de activitate, semnat;
 
Copiile după actele din mapa de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.
 
b. Proiectul în baza căruia se face evaluarea va fi întocmit şi structurat conform cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei aprobate prin Decizia Consiliului de Administraţie al SRR nr. 81/2015. Proiectul se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf, pe suport electronic CD/DVD şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, nepersonalizat, fără semnătură. Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, Comitetul Director şi poziţia pentru care candidează.
 
Anunţul se comunică public la avizierele societăţii, pe site-ul www.radioromania.ro şi în extras în mass-media. Condiţiile de participare la concurs, cerinţele speciale, tematica şi bibliografia se afişează pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri angajare.  
 
Informaţii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de concurs:
 
> la telefon  021.303.18.13 şi nr. 021.303.18.72, de luni până joi între orele 8.30-17.00, vineri între orele 8.30-14.30; 
 
> email: iulia.vrajitoru@radioromania.ro, alina.ciorpan@radioromania.ro, ana.dobre@radioromania.ro


Adaugat: 16 Aprilie 2015
Actualizat: 16 Aprilie 2015