A N U N Ţ

                                                                    A N U N Ţ

Societatea Română de Radiodifuziune, denumită în continuare societatea,organizează la sediul său din Strada General Berthelot nr.60-64, sector 1, Bucureşti, concursuri pentru selecţia unor membri în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv în Comitetele Directoare Teritoriale din cadrul societăţii, după cum urmează:

A. în domeniul Editorial cu accent pe Culturalşi New Media, astfel:

1 membru- în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

B. în domeniul Editorial cu accent pe Studiouri Teritoriale, Programe şi Proiecte Editoriale Speciale, astfel:

1 membru- în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

C. în domeniile Organizaţional şi Resurse Umane, astfel:

1 membru- în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

D. în domeniile Administrativ, Economic şi financiar, Comercial, astfel:

1 membru- în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Craiova;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Timişoara;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

E. în domeniul Tehnic,Investiţional astfel:

1 membru- în Comitetul Director al Societăţii Române de Radiodifuziune;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Timişoara;

F. în domeniul Editorial – reprezentanţi ai realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor, astfel:

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Cluj;

1 membru- în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Iaşi;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Reşiţa;

1 membru - în Comitetul Director al Studioului teritorial Radio Constanţa;

Înscrierile candidaţilor, respectiv depunerea proiectului de concurs şi a dosarului de concurs, se fac la sediul societăţii,  la Secretariatul Comisiei de concurs - camera nr.604, în perioada 21.06.2016 – 24.06.2016,între orele 8.30-17.00 de luni până joi, iar vineri  între orele 8.30-14.30.

Concursul se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru selecţia membrilor Comitetului Director al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv a membrilor Comitetelor Directoare ale studiourilor teritoriale şi ale unităţilor funcţionale autonome, aprobat prin HCA nr.17/2011, republicat prin HCA nr.192/2015, după cum urmează:

în perioada: 01.07.2016 – 15.07.2016 etapa I - evaluarea proiectelor; în perioada:

 19.07.2016 – 31.07.2016etapa a -II- a - interviul.

I. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Pot participa la concurs persoane care ocupă funcţii de execuţie în cadrul societăţii, persoane care se află în raporturi contractuale civile cu societatea, precum şi persoane care nu se află în raporturi contractuale cu societatea şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

1)Condiţii generale:

a) să aibă capacitate de exerciţiu deplină;

b) să aibă studii superioare;

c) să aibă experienţă în domeniul în care a efectuat studiile, conform cerinţelor speciale din anunţul public;

d) să nu fi avut antecedente penale;

e) să nu se afle în vreuna din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de dispoziţiile Legii nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionareaSocietăţii Române de Radiodifuziuneşi Societăţii Române de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului  Director al societăţiişi a Comitetelor Directoare ale studiourilor teritoriale şi ale unităţilor funcţionale autonome, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de dispoziţiile Legii nr.161/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

f) să nu deţină funcţii de conducere, la nivel local sau central în formaţiuni politice.

2) Condiţii specifice:

a) pentru domeniul Editorial cu accent pe Cultural şi New Media :

a.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăsau, după caz,  studii universitare de licenţă absolvite;

a.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

b) pentru domeniul Editorial cu accent pe Studiouri Teritoriale, Programe şi Proiecte Editoriale Speciale :

b.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăsau, după caz,  studii universitare de licenţă absolvite;

b.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

c) pentru domeniul Organizaţional şi Resurse Umane:

c.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăsau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite;

c.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

d) pentru domeniile Administrativ, Economic şi financiar, Comercial:

d.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor economice;

d.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

e) pentru domeniile Tehnic, Investiţional:

e.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, în domeniul ştiinţelor inginereşti;

e.2) experienţă în domeniul pentru care candidează sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 7 ani.

f)pentru domeniul Editorial - reprezentant al realizatorilor emisiunilor în limbi ale minorităţilor:

f.1) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau, după caz, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă;

f.2) experienţă în domeniul editorial sau experienţă în domeniul în care a efectuat studiile: minim 5 ani.

f.3) experienţă în realizarea emisiunilor în limbi ale minorităţilor: minim 3 ani.

II. DOCUMENTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a. Mapa de concurs:

- fişă de înscriere la concurs, pusă la dispoziţie de către Secretariatul comisiei de concurs;

- declaraţie pe propria răspundere că nu deţine funcţii de conducere la nivel local sau central    în formaţiuni politice, pusă la dispoziţie de către Secretariatul Comisiei de concurs;

- copie după actul de identitate sau, după caz, orice document care atestă identitatea, potrivit legii; copie după documentul care atestă schimbarea numelui, în condiţiile în care numele din documentele necesare înscrierii nu coincide cu cel din actul de identitate;

- copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute în condiţiile specifice de participare;

- copia carnetului de muncă (cu înregistrările efectuate până la data de 01.01.2011), adeverinţe care atestă îndeplinirea condiţiilor de experienţă specificate în anunţul public, însoţite de copii de pe contracte civile, contracte având ca obiect drepturile de autor sau conexe, adeverinţe eliberate de angajator pentru activitatea desfăşurată în baza unui contract individual de muncă sau raport de serviciu care să conţină informaţii privind funcţia deţinută, vechimea dobândită pe durata executării contractului individual de muncă/raportului de serviciu, modificări intervenite, concediu fără plată, etc.

- cazier judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs;

- certificat medical/adeverinţă medicalăcare atestă starea corespunzătoare de sănătate, eliberată cu cel mult 1 lună anterior derulării concursului;

- curriculum vitae, model european, conform H.G. nr.1021/2004, semnat;

- memoriu de activitate, semnat;

Copiile după actele din mapa de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către secretarul comisiei de concurs.

b. Proiectul în baza căruia se face evaluarea va fi întocmit şi structurat conform cerinţelor speciale, tematicii şi bibliografiei aprobate prin Deciziile Consiliului de Administraţie al SRR nr. 101/2016 şi nr. 104/2016.Proiectul se depune într-un plic sigilat, în format de fişier pdf, pe suport electronic CD/DVD şi pe suport de hârtie, într-un singur exemplar, nepersonalizat, fără semnătură.Pe plic se vor menţiona numele şi prenumele candidatului, Comitetul Director şi poziţia pentru care candidează.

Anunţul se comunică public la avizierele societăţii, pe site-ul www.radioromania.ro şi în extras în mass-media. Condiţiile de participare la concurs, cerinţele speciale, tematica şi bibliografia se afişează pe site-ul www.radioromania.ro, secţiunea Cariere, subsecţiunea Anunţuri angajare. 

Informaţii suplimentare privind mapa de concurs pot fi obţinute de la Secretariatul comisiei de concurs:

la telefon  021.303.18.13 şi nr. 021.303.18.72, de luni până joi între orele 8.30-17.00, vineri între orele 8.30-14.30; email: iulia.vrajitoru@radioromania.ro, alina.ciorpan@radioromania.ro.Adaugat: 1 Iunie 2016
Actualizat: 1 Iunie 2016